Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Τ.Α.Λ.Σ. (ν.π.δ.δ.) ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών  βιβλιοδεσίας για συνολικά δεκατρία (13) βιβλία ήτοι:

α) δώδεκα (12) λογιστικά βιβλίαγια τα οικονομικά έτη 2015 έως και 2018 και συγκεκριμένα: 

i) τέσσερα (4) βιβλία αναλυτικού καθολικού: αριθ. φύλλων 125-250 έκαστο,

ii) τέσσερα (4) βιβλία αναλυτικών ημερολογίων: αριθ. φύλλων 60-200 έκαστο,

iii) τέσσερα (4) βιβλία ισοζυγίων: αριθ. φύλλων 100-170 έκαστο) και

β)ένα (01) βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων ΔΣ (αριθ. φύλλων 75)

Τα βιβλία θα είναι διαστάσεων Α4, με ανθεκτικό μόνιμο δέσιμο, σκληρό εξώφυλλο, τύπωμα στη ράχη και στο εξώφυλλο και εκτύπωση χρυσοτυπίας – ασημοτυπίας [αριθ. 07/2019 (Θ.4ο) ΠρακτικόΔΣ/ΤΑΛΣ.(ΑΔΑ: 68ΩΤΟΡΡΙ-1ΓΩ)].

Το συνολικό μέγιστο προϋπολογιζόμενο κόστος ανέρχεται στο ποσό των 209,68 €, πλέον ΦΠΑ 24%. Οι υπηρεσίες θα αποπληρωθούν με επιταγή εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή των ειδών και του τιμολογίου λαμβανομένων υπόψη του αναλογούντος ΦΠΑ και των νομίμων κρατήσεων και παρακρατήσεων.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 79971200-3: Υπηρεσίες Βιβλιοδεσίας.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των ανωτέρω βιβλίων καθώς και το συνολικό κόστος προ Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α. και δύνανται να περιέλθουν στην Υπηρεσία μας (με υπογραφή και σφραγίδα)  το αργότερο έως και  την 10-08-2019 τηλεομοιοτυπικώς (fax: 210-4525133) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: tals@hcg.gr) ή ταχυδρομικώς (2ας Μεραρχίας 18 Πειραιάς ΤΚ18547).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία στο τηλέφωνο 210-4190260 προκειμένου καταθέσουν την προσφορά τους.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL