Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Επαναληπτικής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/Όρων Διακήρυξης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας  και Νησιωτικής Πολιτικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 47 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανοιχτής και δημόσιας Επαναληπτικής Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/μέρους όρων διακήρυξης μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, για την «Προμήθεια Δεκατριών (13) Ταχύπλοων Περιπολικών Σκάφη μήκους 16-19,5μ., προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ #33.800.000,00 €# (απαλλάσσεται ΦΠΑ) με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι πέντε (05) επιπλέον Ταχύπλοων Περιπολικών Σκαφών μήκους 16-19,5 μ., προϋπολογισθείσας αξίας δεκατριών εκατομμυρίων ευρώ #13.000.000,00 €# (απαλλάσσεται ΦΠΑ), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ #46.800.000,00 €# (απαλλάσσεται ΦΠΑ)» που ανακοινώθηκε με την Αριθ. Πρωτ.: 2834.4/77121/2018/18-10-2018 ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 4ο – 2ο Ανακοίνωση Πρόσκλησης για διενέργεια ανοιχτής Επαναληπτικής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/μέρους όρων διακήρυξης, στους διαδικτυακούς τόπους του φορέα μας (www.hcg.gr και www.yen.gr) και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), συμμετείχαν στη διαδικασία / υπέβαλλαν προτάσεις οι παρακάτω οικονομικοί φορείς:

• «FB DESIGN srl (FABIO BUZZI)»
• «MIMAGEDON LTD»
• «FORESIGHT»-«FERRETTI Security and Defense»
• «ΟΝΕΧ S.A.»
• «CANTIERE NAVALE VITTORIA SPA»
• «NORSAFE HELLAS A.E.»
• «TRADE TECH»
•  «TECROSS» (Εκπρόθεσμη συμμετοχή)

Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας υπεβλήθησαν οι επισυναπτόμενες προτάσεις / παρατηρήσεις, που δεν χαρακτηρίστηκαν από τους οικονομικούς φορείς, ως εμπιστευτικές, λόγω τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου:

• ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ_31-10-2018 «FORESIGHT»-«FERRETTI Security and Defense»
• ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ_01-11-2018  «ΟΝΕΧ S.A.»
• ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ_05-11-2018 «TECROSS»
»
 

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL