Τροποποίηση τεχνικών προδιαγραφών Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Τροποποίηση τεχνικών προδιαγραφών Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια φίλτρων Κ/Μ και Η/Ζ πλωτών μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., συνολικού προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα Ευρώ και πενήντα λεπτών #59.999,50€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).

1. Την τροποποίηση του Πίνακα 1 του προοιμίου, της υπό στοιχείο 4 σχετικής Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού και συγκεκριμένα τα PARTNUMBER των ΦΙΛΤΡΩΝΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ MTU 16V 396 TB94

2.Την τροποποίηση του Πίνακα 1 Του Παραρτήματος Γ ΄ των Τεχνικών Προδιαγραφών, της υπό στοιχείο 4 σχετικής Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού και συγκεκριμένα τα PARTNUMBER των ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ MTU 16V 396 TB94

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL