Παράταση της προθεσμίας παραλαβής προσφορών της αριθ. 08/2019 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεταιη παράτασητης προθεσμίας παραλαβής των προσφορών τηςυπ’ αριθμ. 08/2019 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο με αριθμ. πρωτ.: 2832.9/50062/2019/02-07-2019 (ΑΔΑΜ:19PROC005234789, ΑΔΑ:ΨΜΧΒ4653ΠΩ-ΣΜΝ), με την οποία προκηρύχθηκε ηλεκτρονικός, ανοικτός, διεθνής διαγωνισμός για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης και παρακολούθησης θαλάσσιας κυκλοφορίας Β. Αιγαίου»,προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του ΥΝΑΝΠ/Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, προϋπολογισθείσας αξίας τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ #4.000.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, κατά τριάντα (30) ημέρες, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 04-10-2019 και ώρα 15:00.

Διενέργεια διαγωνισμού (αποσφράγιση προσφορών): 10-10-2019 και ώρα 11:00

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL