Ανάλυση περιστατικών ρύπανσης και διοικητικών κυρώσεων σε θέματα προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος του έτους 2011

Από τη Διεύθυνση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ανακοινώνονται πίνακες και διαγράμματα με αναλύσεις περιστατικών πρόκλησης ρύπανσης και των σχετικών αποφάσεων επιβολής διοικητικών κυρώσεων που εκδόθηκαν το έτος 2011 και αφορούν διαπιστωθείσες παραβάσεις στον τομέα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

 

Οι πίνακες και τα διαγράμματα έχουν αναρτηθεί στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα στη σελίδα του Αρχηγείου www.hcg.gr.

Κατηγορία:


Wildcard SSL