Ανακοίνωση Προέδρου Επιτροπής Παραλαβής – Ελέγχου δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αιτήσεις με δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδότηση, είτε ταχυδρομικώς, για τον προκηρυχθέντα με την υπ' αριθ. 2421.6-1/62759/2019 (ΦΕΚ 32/30-08-2019 ΤΕΥΧΟΣ ΑΣΕΠ) προκήρυξη του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής διαγωνισμό Δοκίμων Σημαιοφόρων, οφείλουν να παρακολουθούν την ιστοσελίδα www.hcg.gr του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ στην οποία θα αναρτηθεί η ανακοίνωση με τα ονόματα των υποψηφίων των οποίων τα δικαιολογητικά διαπιστώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις – απαιτήσεις της προκήρυξης. Κατόπιν αυτού και μέχρι της ως άνω αναρτήσεως, παρακαλούνται οι υποψήφιοι να μην τηλεφωνούν στην ως άνω Επιτροπή, προκειμένου να ενημερωθούν, σχετικά με την εξέλιξη της διαδικασίας του διαγωνισμού ή να πληροφορηθούν τον αριθμό πρωτοκόλλου της αιτήσεώς των, καθόσον η αρμόδια Επιτροπή αδυνατεί, κατά τον τρέχοντα χρόνο ελέγχου και μοριοδότησης, να προβαίνει σε τέτοιου είδους ενημερώσεις, οι οποίες επιβραδύνουν το έργο της και δεν εξυπηρετούν καμία σκοπιμότητα επί του παρόντος.
Μετά την ανάρτηση των προβλεπόμενων στη σελ.772 της προκήρυξης (ΦΕΚ 32/ΤΕΥΧΟΣ ΑΣΕΠ/30/08/2019) αλφαβητικών πινάκων απορριφθέντων και συμμετεχόντων θα έχουν οι υποψήφιοι τη δυνατότητα να ενημερωθούν σχετικώς.

Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL