Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

 

Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια εκπαιδευτικών κειμένων (CPV: 22112000-8) ΑΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ακαδημαϊκού έτους 2019 – 2020, προϋπολογισμού είκοσι εννέα χιλιάδων δύο Ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών #29.002,85€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου), σύμφωνα με το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με μοναδικό κριτήριο προσδιορισμού την τιμή [Αριθ. 113197/Ε5/12-10-2004 Κ.Υ.Α. ( Φ.Ε.Κ. Β΄ 1598/2004) & Αριθ. Φ.12/10212/Β3/29-01-2010 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β΄ 130/2010)].

 

Ημ/νία : 06  – 11 – 2019, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11:00΄

Τόπος διενέργειας : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά

3ος όροφος αίθουσα συνεδριάσεων αρ. 318

ΣυνημμένοΜέγεθος
Διακήρυξη Βιβλία ΔΕΚΝ1.56 MB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL