Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας  και Νησιωτικής Πολιτικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 47 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανοιχτής και Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων για την Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS”, που ανακοινώθηκε με την από 26-08-2019 Ανακοίνωση Πρόσκλησης για διενέργεια ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών, στους διαδικτυακούς τόπους του φορέα μας (www.hcg.gr και www.yen.gr) και την από 27-08-2019 Ανακοίνωση στο ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), συμμετείχαν στη διαδικασία / υπέβαλλαν προτάσεις εμπρόθεσμα οι παρακάτω οικονομικοί φορείς:

 • ΑΡΜΑΓΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.ΕΠΕ
 • SPACE HELLAS
 • INTRACOM DEFENSE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΑ.Ε.
 • Profile Software SA
 • ΤΕΛΕΣΤΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΕ (TelestoICTLtd.)
 • MILTECH HELLAS SA
 • INTRASOFT INTERNATIONAL S.A.
 • ΟΤΕ ΑΕ
 • ROHDE & SCHWARZ HELLAS S.A.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας υπεβλήθησαν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο αρχείο .pdf, οι προτάσεις / παρατηρήσεις των οικονομικών φορέων:

 • INTRASOFT INTERNATIONAL S.A.
 • ΟΤΕ ΑΕ
 • ROHDE & SCHWARZ HELLAS S.A.
 • Profile Software SA

Λοιπές προτάσεις/παρατηρήσεις χαρακτηρίστηκαν από τους οικονομικούς φορείς, ως εμπιστευτικές, λόγω τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL