Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Το Τ.Α.Λ.Σ. (ν.π.δ.δ.) ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην προμήθεια τεσσάρων (04) επιγραφών ως εξής:

i)Τριών  (03) επιγραφών θυρών  διαστάσεων 16 Χ6  εκατοστών υλικού plexiglassεσωτερική ψηφιακή εκτύπωση ασημί φόντο μαύρα γράμματα με αυτοκόλλητο διπλής όψεως όπου θα αναγράφονται σε έκαστη ως κάτωθι: ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ και ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ  και

ii) μίας (01) επιγράφης εισόδουδιαστάσεων 25Χ15 εκατοστών υλικού plexiglassδιαφανές με φόντο αμμοβολής και μαύρα γράμματα και ασημί αποστάτες που θα  αναγράφεται : ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (Τ.Α.Λ.Σ.)

Το συνολικό μέγιστο προϋπολογιζόμενο κόστοςανέρχεται στο ποσό των 93,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η προμήθεια των επιγραφών θα αποπληρωθεί με επιταγή εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή των ειδών και του τιμολογίου λαμβανομένων υπόψη του αναλογούντος ΦΠΑ και των νομίμων κρατήσεων.

[Κράτηση 0,06% επί της καθαρής αξίας (προ φ.π.α και κρατήσεων) υπέρ ΑΕΠΠ. Επί του ποσού κράτησης υπέρ ΑΕΠΠ διενεργείται κράτηση 3% χαρτόσημο. Επί του χαρτοσήμου διενεργείται κράτηση 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου.]

Η παρεχόμενη προμήθεια κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : CPV44423400-5: Σήματα και συναφή είδη.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των ανωτέρω ειδών καθώς και το συνολικό κόστος προ Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α. και δύνανται να περιέλθουν στην Υπηρεσία μας (με υπογραφή και σφραγίδα)  εντός  δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας τηλεομοιοτυπικώς (fax: 210-4525133)ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: tals@hcg.gr) ή ταχυδρομικώς (2ας Μεραρχίας 18 Πειραιάς ΤΚ18535).

Υποχρέωση παράδοσης των  ως άνω ειδών στην έδρα του Ταμείου (2ας Μεραρχίας 18, 6ος όροφος) με έξοδα παράδοσης και τοποθέτησης να βαρύνουν τον ανάδοχο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία στο τηλέφωνο 210-4190260 προκειμένου καταθέσουν την προσφορά τους.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL