Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1) Το Τ.Α.Λ.Σ. (ν.π.δ.δ.) ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί μέσω της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης (με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση μόνο την συνολική τιμή)στην προμήθεια νέας λογισμικής εφαρμογής (εμπορικού προϊόντος) για τις ανάγκες του λογιστηρίου ΤΑΛΣ και υπηρεσιών συντήρησης-υποστήριξης αυτού  και συγκεκριμένα :

α. Πακέτο λογισμικού λογιστικής (λογιστική εφαρμογή) για κάλυψη αναγκών Λογιστηρίου ΤΑΛΣ στο οποίο περιλαμβάνεται παρεμπιπτόντως εγκατάσταση, παραμετροποίηση και εκπαίδευση χρηστών με επιθυμητά χαρακτηριστικά:

i. Συμβατότητα και εναρμόνιση με την κείμενη λογιστική, δημοσιολογιστική, δημοσιονομική και    φορολογική νομοθεσία για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου βάσει συνημμένου πίνακα Ενδεικτικής Νομοθεσίας)

ii. Πρόσβαση από δύο (02) χρήστες ταυτόχρονα και

β. Συντήρηση-υποστήριξη της ανωτέρω λογιστικής εφαρμογής διάρκειας τριών (03) ετών με επιθυμητά χαρακτηριστικά:

i. Προσαρμογή και εναρμόνιση της λογιστικής εφαρμογής (με παραμετροποίηση και εγκατάσταση νέων εκδόσεων) σε αλλαγές που οφείλονται σε τροποποιήσεις της εν γένει νομοθεσίας που διέπει τις λειτουργίες που εκτελούνται μέσω αυτής (λογιστικές, δημοσιολογιστικές, δημοσιονομικές, φορολογικές κλπ).

ii. Αποκατάσταση βλαβών εφαρμογής

iii. Παροχή πληροφοριών και τηλεφωνική υποστήριξη για τον χειρισμό και την λειτουργία της εφαρμογής.

 

2) Το συνολικό μέγιστο προϋπολογιζόμενο κόστος ανέρχεται στο ποσό των 23.560,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και επιμερίζεται σε 12.400,00 € για την προμήθεια λογιστικής εφαρμογής και 11.160,00 € για υπηρεσίες συντήρησης-υποστήριξης τριετούς διάρκειας και θα βαρύνει τα επόμενα οικονομικά έτη ως ακολούθως:

ΕΤΟΣ

ΚΑΕ

ΠΟΣΟ

Προμήθεια είδους-Παροχή Υπηρεσιών

2020

0439

14.880,00 €

α) 12.400,00 € για την πληρωμή δαπάνης προμήθειας πακέτου λογισμικού λογιστικής (λογιστική εφαρμογή)

β) 2.480,00 € για υπηρεσίες συντήρησης-υποστήριξης  2 τετραμήνων

2021

0439

3.720,00 €

υπηρεσίες συντήρησης-υποστήριξης τριών τετραμήνων

2022

0439

3.720,00 €

υπηρεσίες συντήρησης-υποστήριξης τριών τετραμήνων

2023

0439

1.240,00 €

υπηρεσίες συντήρησης-υποστήριξης ενός  τετραμήνου

 

3)Η προμήθεια της λογιστικής εφαρμογής θα αποπληρωθεί με επιταγή ή εντολή μεταφοράς εντός είκοσι (20) ημερών από την παραλαβή της λογιστικής εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης, παραμετροποίησης και εκπαίδευσης) και των οικείων παραστατικώνλαμβανομένων υπόψη του αναλογούντος ΦΠΑ και των νομίμων κρατήσεων και παρακρατήσεων.

Οι υπηρεσίες συντήρησης-υποστήριξης θα αποπληρώνονται ανά τετράμηνο σε ισόποσες τμηματικές καταβολές, με επιταγή ή εντολή μεταφοράς, εντός είκοσι (20) ημερών από την παραλαβή των δεδουλευμένων υπηρεσιών συντήρησης-υποστήριξης και των οικείων παραστατικώνλαμβανομένων υπόψη του αναλογούντος ΦΠΑ και των νομίμων κρατήσεων και παρακρατήσεων.

 [-Κράτηση 0,06% επί της αξίας προ φ.π.α. υπέρ ΑΕΠΠ.

 -Κράτηση 0,07% επί της αξίας προ φ.π.α. υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ.

(Επί των ποσών κράτησης υπέρ ΑΕΠΠ και ΕΑΑΔΗΣΥ διενεργείται κράτηση 3% χαρτόσημο και επί του χαρτοσήμου διενεργείται κράτηση 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου)

 - Για την προμήθεια της λογιστικής εφαρμογής: Παρακράτηση φόρου 4% επί της καθαρής αξίας (προ φ.π.α.) αφαιρουμένων των λοιπών κρατήσεων.

 - Για τις υπηρεσίες συντήρησης-υποστήριξης της λογιστικής εφαρμογής: Παρακράτηση φόρου 8% επί της καθαρής αξίας (προ φ.π.α.) αφαιρουμένων των λοιπών κρατήσεων.]

4) Η παρεχόμενη προμήθεια πακέτου λογισμικού (λογιστική εφαρμογή) και η παροχή υπηρεσιών συντήρησης-υποστήριξης αυτού κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : CPV48443000-5 (Πακέτα λογισμικού λογιστικής) και 72261000-2(Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού) αντίστοιχα.

5) Οι υποβαλλόμενες προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη συνολική προσφερόμενη τιμή για την προμήθεια της λογιστικής εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης, παραμετροποίησης, εκπαίδευσης) και για τις υπηρεσίες συντήρησης,  προ Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α.

Επιπρόσθετα οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν και ανάλυση της συνολικής προσφερόμενης τιμής (προμήθεια λογιστικής εφαρμογής και υπηρεσίες συντήρησης-υποστήριξης τριετούς διάρκειας)και δύνανται να περιέλθουν στην Υπηρεσία μας (με υπογραφή και σφραγίδα)  εντός  είκοσι (20) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας τηλεομοιοτυπικώς (fax: 210-4525133) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: tals@hcg.gr) ή ταχυδρομικώς (2ας Μεραρχίας 18 Πειραιάς ΤΚ18535).

Οι υποψήφιοι απαιτείται να έχουν προμηθεύσει το αιτούμενο είδος (λογιστική εφαρμογή) ή να έχουν ενεργό συμβόλαιο συντήρησης αυτού, εντός του τρέχοντος έτους σε τουλάχιστον δύο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Η εν λόγω απαίτηση θα πρέπει να αποδεικνύεται προσηκόντως.

6) Υποχρέωση παράδοσης του ως άνω είδους στην έδρα του Ταμείου (2ας Μεραρχίας 18, 6ος όροφος με xρόνο παράδοσης της λογιστικής εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης, παραμετροποίησης  και εκπαίδευσης) το πρώτο δίμηνο του  2020 και χρόνο έναρξης παροχής υπηρεσιών συντήρησης μετά την ως άνω παράδοση της λογιστικής εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης, παραμετροποίησης και εκπαίδευσης).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία στο τηλέφωνο 210-4190260 προκειμένου καταθέσουν την προσφορά τους.

 

Πίνακας Ενδεικτικής Νομοθεσίας

Παρατίθεται ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά) λίστα νομοθετημάτων που αφορούν σε λογιστικές, δημοσιονομικές και φορολογικές υποχρεώσεις νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου:

·         ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις»

·         νδ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των ΝΠΔΔ»

·         πδ 205/1998 «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως  της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου ΝΠΔΔ»

·         πδ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»

·         Α.Π. 2/100018/0026/30-12-2016 «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών»

·         Αριθμ. αποφ. ΦΓ8/28530 «Οικονομικές καταστάσεις και επισυναπτέα δικαιολογητικά και στοιχεία που υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον κατασταλτικό έλεγχο των ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και ειδικών λογαριασμών» (ΦΕΚ 1508 Β/2015)

·         ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με

·         ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις»

·         ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)»

·         ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α΄) [άρθρο 15] «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α ́ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις.»  )

·         ΠΟΛ 1022/2014 «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών»

·         Α.Π. οικ.2/47891/ΔΠΓΚ/15-6-2018 «Εκθέσεις αναφοράς για το Μητρώο Δεσμεύσεων»

·         A.Π. 2/47972/0026/15-6-18 «Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων»

·         Α.Π. οικ.2/87989/ΔΠΔΣΜ/4-12-12 «Παροχή μηνιαίων οικονομικών στοιχείων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στα πλαίσια της υλοποίησης  του έργου Αναμόρφωση Δημοσιονομικής Πληροφόρησης»,

·         Α.Π. οικ.2/21438/ΔΠΔΣΜ/25-2-13 «Παροχή μηνιαίων οικονομικών στοιχείων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στα πλαίσια της υλοποίησης  του έργου Αναμόρφωση Δημοσιονομικής Πληροφόρησης»,

·         Α.Π. οικ.2/33434/ΔΠΔΣΜ/25-4-14 «Οριστική μετάβαση στο Σύστημα Ενοποίησης Χρηματοοικονομικών Αναφορών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης για τους ΟΚΑ»

·         ν. 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής  ΦΕΚ 38 Α΄/2010) 

·          (Υ.Α. 2/2179/ΔΠΓΚ/9-1-18 - ΦΕΚ 23 Β΄) Στοχοθεσία – πρόγραμμα εκτέλεσης Π/Υ – Παρακολούθηση εκτέλεσης 

·         πδ 54/2018 (Α’ 103) Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης.

 

*: Όπως κατά περίπτωση τροποποιήθηκαν και ισχύουν

**: Συμπεριλαμβάνονται εγκύκλιοι και αποφάσεις που έχουν εκδοθεί δυνάμει των ανωτέρω

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL