Απόφαση καθορισμού του αριθμού των σπουδαστών/σπουδαστριών της δεύτερης γενικής κατηγορίας που θα εισαχθούν συμπληρωματικά στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Ασπροπύργου, Ηπείρου, Κρήτης, Κύμης και Μακεδονίας το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020.

Καθορίζουμε τον αριθμότων σπουδαστών/σπουδαστριών της δεύτερης γενικής κατηγορίας που θα εισαχθούν συμπληρωματικά στις Α.Ε.Ν./Π/Ασπροπύργου, Ηπείρου, Κρήτης, Κύμης, Μακεδονίας και Α.Ε.Ν./Μ/Ασπροπύργου, Μακεδονίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, σε 149 (89 Πλοίαρχοι και 60 Μηχανικοί), ως ειδικότερα κατανέμονται κατ ́ ειδικότητα και Σχολή στο επισυναπτόμενο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’», κατόπιν της αύξησης τουαριθμού τους, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. (5) σχετική.

Κατηγορία:

Tags:


Wildcard SSL