Καθορισμός εξεταστικών περιόδων έτους 2020 για την απόκτηση Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας ειδικότητας εκτός Δ.Σ. STCW

Wildcard SSL