Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΩΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ»

H Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π.) του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.) προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΩΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ» προϋπολογισμού 372.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου και τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016).
Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των οικονομικών προσφορών είναι η  9/12/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. και  η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 13/12/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.
Tο πλήρες τεύχος της διακήρυξης βρίσκεται αναρτημένο στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, Γενικής Γραμματείας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής (www.ypai.gr )

Κατηγορία:


Wildcard SSL