Επαναπροκήρυξη πρόσληψης Ε.Ε.Π. ΑΕΝ Κύμης ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ΚΥΜΗΣ, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους 2019-2020 (χειμερινό καιεαρινό εξάμηνο), προκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία,σύμφωνα με τις διατάξεις τουτου άρθρου 14 του ν. 2638/1998 «Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις» (A ́ 204), όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 16 του ν. 3153/2003 (Α ́ 153) και το άρθρο 9 του ν.3450/2006 (Α ́64) και ισχύει και κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 2904.4/58323/2019/02-08-2019 Απόφασης ΥNANΠ/ΔΔΥ δ ́, ανά ειδικότητα και ανώτατο αριθμό ο οποίος τελικά θα διαμορφωθεί λαμβανομένου υπόψιν του αριθμού των σπουδαστών που θα φοιτήσουν.

Κατηγορία:


Wildcard SSL