ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Κ.Λ.Θ/Α΄Λ/Τ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

Επωνυμία Παραβάτη: 
Συμπλοιοκτησία I.ΗΛΙΑΔΗΣ-Κ.ΗΛΙΑΔΗΣ-Γ.ΒΛΑΧΑΚΗΣ του Α/Κ “ΚΩΣΤΑΣ-ΓΙΩΡΓΟΣ” Ν.Ι. 81
Τόπος παράβασης: 
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Περιγραφή Παράβασης: 

Την 23-11-2019 ημέρα Σάββατο και ώρα 00:05 σε γενόμενο έλεγχο στην ιχθυόσκαλα Ν. Μηχανιώνας, διαπιστώθηκε ότι ως συμπλοιοκτησία I.ΗΛΙΑΔΗΣ-Κ.ΗΛΙΑΔΗΣ-Γ.ΒΛΑΧΑΚΗΣ του Α/Κ “ΚΩΣΤΑΣ-ΓΙΩΡΓΟΣ” Ν.Ι. 81, διακίνησε με το αριθμ. 834/22-11-2019 συνοδευτικό διακίνησης αποθεμάτων (δελτίο αποστολής), αλιεύματα για εμπορία–πώληση προς την εταιρεία “ΚΕΧΑΓΙΑΣ Ε. - ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ Γ. Ο.Ε.” χωρίς ν' αναγράφει σε αυτό την περιοχή αλίευσης ή εκτροφής του προϊόντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 όπως κάθε φορά ισχύει».

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:

Παραβάσεις:


Wildcard SSL