Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/μέρους όρων διακήρυξης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας  και Νησιωτικής Πολιτικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 47 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανοιχτής και δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/μέρους όρων διακήρυξης μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, για την «Προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών για τη συντήρηση των Πλωτών Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.»  προϋπολογισμού 7.000.000,00 € ευρώ (απαλλάσσεται ΦΠΑ) που ανακοινώθηκε με την Αριθ. Πρωτ.: 2834.4/53256/2019/11-07-2019 ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 4ο Ανακοίνωση Πρόσκλησης για διενέργεια ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών, στους διαδικτυακούς τόπους του φορέα μας (www.hcg.gr και www.yen.gr) και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), συμμετείχαν στη διαδικασία / υπέβαλλαν προτάσεις οι παρακάτω οικονομικοί φορείς:
 
«MPD GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»
«ΑΡΙΕΞΠΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Α.Ε.» (Εκπρόθεσμη συμμετοχή)
 
Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας υπεβλήθησαν οι επισυναπτόμενες προτάσεις / παρατηρήσεις, που δεν χαρακτηρίστηκαν από τους οικονομικούς φορείς, ως εμπιστευτικές, λόγω τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου:
 
ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ_ MPD GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
 

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL