Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας  και Νησιωτικής Πολιτικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 47 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανοιχτής και δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, για την «Αναβάθμιση/ Αντικατάσταση του υφιστάμενου εξοπλισμού εναέριας επιτήρησης των τριών (03) αεροπλάνων REIMS F-406 της Μ.Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ καθώς και των τριών (03) εκ των έξι (06) ελικοπτέρων τύπου AS365N3 της Μ.Ε.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» προϋπολογισμού 12.000.000,00€ ευρώ  (απαλλάσσεται ΦΠΑ) που ανακοινώθηκε με την Αριθ. Πρωτ.: 2834.4/79702/2019/04-11-2019 ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 4ο Ανακοίνωση Πρόσκλησης για διενέργεια ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών, στο διαδικτυακό τόπο του φορέα μας (www.hcg.gr) και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), συμμετείχαν στη διαδικασία / υπέβαλλαν προτάσεις οι παρακάτω οικονομικοί φορείς:
 
"INTRACOM DEFENSE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε."
"AERODATA AG"
"ΣΚΑΝΤΙΝΑΒΙΑΝ ΑΒΙΟΝΙΞ ΓΚΡΙΣ Α.Ε."
"ONEX TECHNOLOGY SYSTEMS & BUSINESS SOLUTIONS"
"THALES HELLAS"
"TRADE TECH"
“ΑΦΟΙ Π. & Ι. ΠΑΡΙΣΣΙΝΟΥ Α.Ε.” (ενημερωτική συνάντηση)
 
Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας υπεβλήθησαν οι επισυναπτόμενες προτάσεις / παρατηρήσεις, που δεν χαρακτηρίστηκαν από τους οικονομικούς φορείς, ως εμπιστευτικές, λόγω τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου:
 
ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ_ ΣΚΑΝΤΙΝΑΒΙΑΝ
ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ_ONEX
ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ_ AERODATA 

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL