Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας  και Νησιωτικής Πολιτικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 47 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανοιχτής και δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, για την «Προμήθεια δεκα (10) Περιπολικών Σκαφών πνευστού τύπου μήκους 11-12 μέτρων» προϋπολογισμού 3.400.000,00€ ευρώ  (απαλλάσσεται ΦΠΑ)που ανακοινώθηκε με την Αριθ. Πρωτ.: 2834.4/87712/2019/04-12-2019 ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 4ο Ανακοίνωση Πρόσκλησης για διενέργεια ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών, στο διαδικτυακό τόπο του φορέα μας (www.hcg.gr) και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), συμμετείχαν στη διαδικασία / υπέβαλλαν προτάσεις οι παρακάτω οικονομικοί φορείς:

·        "VIKING NORSAFE LIFE-SAVING EQUIPMENT HELLAS A.E."

·        "RAFNAR HELLAS"(ενημερωτική συνάντηση)

Οι προτάσεις – παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν δεν δημοσιοποιούνται καθώς χαρακτηρίστηκαν από τους οικονομικούς φορείς, ως εμπιστευτικές, λόγω τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL