Ανακοίνωση συμπληρωματικά Καλούμενων υποψηφίων Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών - γυναικών) έτους 2019 που πέτυχαν στην υψομέτρηση – Πρόγραμμα Υγειονομικών Εξετάσεων και παραπομπής στην Α.Ν.Υ.Ε.

1. Ανακοινώνεται ότι, σήμερα την 13-02-2020, ημέρα Πέμπτη, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr) Πίνακας Συμπληρωματικά Καλούμενων υποψηφίων Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών - γυναικών) έτους 2019 (πρώτα τα στοιχεία των ανδρών υποψηφίων), οι οποίοι/ες παρουσιάσθηκαν, υψομετρήθηκαν ενώπιον της  αρμόδιας Επιτροπής Υψομέτρησης και διαπιστώθηκε ότι διαθέτουν το ελάχιστο απαιτούμενο ύψος σύμφωνα με την οικεία Προκήρυξη του διαγωνισμού.

Οι υποψήφιοι/ες που περιλαμβάνονται στον εν λόγω Πίνακα, συνεχίζουν στην επόμενη διαδικασία των Υγειονομικών εξετάσεων και παραπομπής στην Α.Ν.Υ.Ε., που θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

 

Α. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣΗμερομηνία


Ημέρα


Ώρα


Τόπος Εξέτασης


Επώνυμο υποψηφίων


17-02-2020


Δευτέρα


07:30


ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ


από ΑΗΔΩΝΗΣ Παναγιώτης έως και ΧΟΪΚΑΣ Δημήτριος (άνδρες υποψήφιοι)


10:00


ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ


από ΒΑΒΑΡΟΥΤΑ Αικατερίνη έως και ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ Ευπραξία (γυναίκες υποψήφιες)

 

Β. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΗΝ Α.Ν.Υ.Ε.Ημερομηνία


Ημέρα


Ώρα


Τόπος Εξέτασης


Επώνυμο υποψηφίων


18-02-2020


Τρίτη


07:30


ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ


από ΑΗΔΩΝΗΣ Παναγιώτης έως και ΧΟΪΚΑΣ Δημήτριος (άνδρες υποψήφιοι)


10:00


ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ


από ΒΑΒΑΡΟΥΤΑ Αικατερίνη έως και ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ Ευπραξία (γυναίκες υποψήφιες)

 

2. Οι υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες διαπιστώθηκε από την αρμόδια Επιτροπή Υψομέτρησης ότι δεν διαθέτουν το ελάχιστο απαιτούμενο ύψος, ή που δεν παρουσιάσθηκαν ή δεν συμμετείχαν στη διαδικασία της υψομέτρησης, σύμφωνα με την οικεία Προκήρυξη του διαγωνισμού, αποκλείονται του διαγωνισμού.

 * Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά: Ακτή Μουτσοπούλου 66-68, ΠΕΙΡΑΙΑΣ.

 

 ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ κατά την παρουσίασή τους για Υγειονομικές εξετάσεις καθώς και κατά την ενώπιον της ΑΝΥΕ παραπομπή τους, να έχουν μαζί τους:

(1) Όλες τις ακόλουθες εργαστηριακές εξετάσεις νόμιμα επικυρωμένες (φωτογραφία υποψηφίου – ημερομηνία – υπογραφή -σφραγίδα ιατρού)

α. Γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, κρεατινίνη, τρανσαμινάσες, αιμοσφαιρίνη, γενική ούρων και ανοσολογικές εξετάσεις (Τεστ HIV, τεστ HbsAg, τεστ HCV) με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

β. Ακτινογραφία θώρακα FACE με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

γ. Ηλεκτροκαρδιογράφημα με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Δ.Ι. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας), στην οποία να αναφέρεται ότι δύναται να συμμετάσχει σε αθλητικές δοκιμασίες.

δ. Οφθαλμολογική εξέταση με καταγραφή της οπτικής οξύτητας και του βαθμού διαθλαστικής ανωμαλίας εκάστου οφθαλμού, την ύπαρξη ή μη δυσχρωματοψίας και την ύπαρξη νοσήματος ή πάθησης με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

ε. Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση και ακοόγραμμα με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

στ. Γυναικολογική εξέταση (μόνο για υποψήφιες) με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

(2) Τα γυαλιά οράσεώς τους (εφόσον φέρουν).

(3) Το Δελτίο Ταυτότητάς τους.

 

 

Κατηγορία:


Wildcard SSL