Αποτελέσματα Επαναληπτικής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/Όρων Διακήρυξης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας  και Νησιωτικής Πολιτικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 47 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανοιχτής επαναληπτικής δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/Όρων Διακήρυξης μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, για το «Δίκτυο ασφαλούς πρόσβασης επιχειρησιακών μέσων ΛΣ στο δίκτυο ΥΝΑΝΠ και αναβάθμιση δικτυακής υποδομής Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ» προϋπολογισμού 7.500.000,00 ευρώ, που ανακοινώθηκε με την Αριθ. Πρωτ.:2834.4/58856/2019/06-08-2019 Ανακοίνωση Πρόσκλησης για διενέργεια ανοιχτής επαναληπτικής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/Όρων Διακήρυξης και παρατάθηκε με την Αρ. Πρωτ.: 2834.4/61644/2019/22-08-2019 ανακοίνωση, στο διαδικτυακό τόπο του φορέα μας (www.hcg.gr) και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), συμμετείχαν στη διαδικασία / υπέβαλλαν προτάσεις οι παρακάτω οικονομικοί φορείς:
 
MICROSOFT ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 
ΙΒΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
COSMOS BUSINESS SYSTEMS
SPACE HELLAS 
FSYSTEL
 
Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας υπεβλήθησαν οι επισυναπτόμενες προτάσεις / παρατηρήσεις, που δεν χαρακτηρίστηκαν από τους οικονομικούς φορείς, ως εμπιστευτικές, λόγω τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου:
 
ΕΝΤΥΠΟ_ MICROSOFT
ΕΝΤΥΠΟ_INTΡAΚOM
ΕΝΤΥΠΟ_ IBM 
ΕΣΗΔΗΣ_CBS
 

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL