Εξετάσεις υποψηφίων εκπαιδευτών χειριστών ταχύπλοων σκαφών 9ΗΣ ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ έτους 2020

Ανακοινώνεται ότι, την 23-03-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, στις κτιριακές εγκαταστάσεις των Γρ.9ΗΣ ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ   (Μικράς  Ασίας 02,Μυτιλήνη, Τ.Κ. 81100), θα διεξαχθούν οι θεωρητικές (γραπτές) εξετάσεις των υποψηφίων για την απόκτηση πιστοποιητικού εκπαιδευτή χειριστών ταχυπλόων σκαφών και την 24-03-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, στον Λιμένα Μυτιλήνης, θα διεξαχθούν οι  πρακτικές εξετάσεις, αντίστοιχα.

      Η εξέταση των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία και επί των θεματικών αντικειμένων που προβλέπονται στο άρθρο 6 του αριθμ. 50 Γενικού Κανονισμού Λιμένων (Β' 1151/2013), όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει.

      Αιτήσεις για τη συμμετοχή στις εξετάσεις, θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους   στην 9η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ ,Μικράς Ασίας 02, Μυτιλήνη μέχρι και την 13-03-2020, είτε αυτοπροσώπως είτε από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του προαναφερόμενου κανονισμού, ήτοι, όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως, πρέπει να συνοδεύεται από ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων νόμιμων δικαιολογητικών. Το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση, εκ μέρους του  ενδιαφερομένου, προσκομίζει τη νόμιμη για αυτό εξουσιοδότηση, η οποία πρέπει να φέρει και τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος.

Κατηγορία:


Wildcard SSL