Επαναπροκήρυξη πρόσληψης Ε.Ε.Π. ΑΕΝ Ηπείρου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ΗΠΕΙΡΟΥ, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους 2019-2020 (εαρινό εξάμηνο), προκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίουορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του του άρθρου 14 τουν. 2638/1998 «Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις» (A ́ 204), όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 16 του ν. 3153/2003 (Α ́ 153) και το άρθρο 9 του ν.3450/2006 (Α ́ 64) και ισχύει καικατόπιν της αριθμ. πρωτ. 2904.4/58314/2019/02-08-2019 Απόφασης ΥNANΠ/ΔΔΥ δ ́, ανάειδικότητα και ανώτατο αριθμό ο οποίος τελικά θα διαμορφωθεί λαμβανομένου υπόψιν τουαριθμού των σπουδαστών που θα φοιτήσουν.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της Προκήρυξης, στον Τύπο ή στην ιστοσελίδα του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Υπουργείου(Αναζήτηση: Ανά είδος/Πράξεις Οργανωτικού καιΔιοικητικού Περιεχομένου/Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων), ήτοι την 17/03/2020, ημέρα Tρίτη.

Κατηγορία:


Wildcard SSL