Ανακοίνωση Επιτροπής Παραλαβής - Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων έτους 2019

Ανακοινώνεται ότι η άσκηση ένστασης με κατάθεση ή με αποστολή συστημένης επιστολής των υποψηφίων του Διαγωνισμού Κατάταξης Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρών – γυναικών) έτους 2019 επιτρέπεται από την επόμενη ημέρα ανάρτησης των Πινάκων Επιτυχόντων και Πινάκων Επιλαχόντων ανά κατηγορία/ειδικότητα κατά φθίνουσα σειρά μορίων, αποκλειστικά απευθείας στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση αυτών (όπως καθορίζεται και στην προκήρυξη του Διαγωνισμού Κεφ. Η, παρ. 4).

Διευκρινίζεται ότι, στην παρούσα φάση, η Επιτροπή του εν λόγω Διαγωνισμού έχει προβεί στην έκδοση του Συγκεντρωτικού Αλφαβητικού Πίνακα Καλουμένων (και όχι των ανωτέρω αναφερόμενων Πινάκων) οι οποίοι θα προσέλθουν για την υψομέτρηση.

Κατηγορία:


Wildcard SSL