Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας ανακοινώνει ό,τι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την εκτέλεση μηχανολογικών εργασιών και εργασιών εξάρμοσης - άρμοσης του κινητήρα της Κ/Μ της πλοηγίδας Π.Υ.22. για τις ανάγκες του Πλοηγικού Σταθμού Καβάλας.

2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται μέχρι του ποσού των  # 10,000.00€ #, συμπεριλαμβανομένων νόμιμων κρατήσεων και απαλλασσόμενου Φ.Π.Α.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία (Κ.Λ/Χ ΚΑΒΑΛΑΣ) μόνο στο τηλέφωνο: 2513-505-420, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους ταχυδρομικά, εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την εκτέλεση μηχανολογικών εργασιών και εργασιών εξάρμοσης - άρμοσης του κινητήρα της Κ/Μ της πλοηγίδας Π.Υ.22. του Πλοηγικού Σταθμού Καβάλας», μέχρι και την 15-04-2020, προς Κ.Λ/Χ Καβάλας/Γραφείο Πλοηγικού Σταθμού, Τ.Κ.: 65 403, Καβάλα,2ος όροφος (Γραφείο 09),όπου και θα εξετασθούν δημόσια.

Κατηγορία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL