ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Κ.Λ/Χ ΠΕΙΡΑΙΑ

Επωνυμία Παραβάτη: 
LETRINA RENTAL PRIVATE COMPANY
Τόπος παράβασης: 
Κεντρικός Επιβατικός Λιμένας Πειραιά
Περιγραφή Παράβασης: 

Κατά την διενέργεια ελέγχου από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας στις 30-04-2019 ημέρα Τρίτη διαπιστώθηκε ότι, στο ΦΔΧ με αριθμό κυκλοφορίας ΕΚΒ-8092 με ρυμουλκούμενο το Ρ-28111, δεν αναγραφόταν επί του αρίθμ.:28/29-04-2019 δελτίου αποστολής, εκδοθέν από την εταιρεία σας, η επωνυμία του προϊόντος για το διακινούμενο είδος (γάλατα, αναψυτκικά κλπ) κατά παράβαση του άρθρου 13 του Ν.4177/06-08-2013 (ΦΕΚ 173Α/2013) σε συνδυασμό με το άρθρο 80 παρ.2 της 91354/2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 2983 Β'/30-08-2017) "Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:


Wildcard SSL