Πρόσκληση συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του άρθρου εξηκοστού δεύτερου της ΠΝΠ 30.03.2020 (Α' 75) για τη διασφάλιση της ελάχιστης συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη συμβασεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του άρθρου εξηκοστού δευτέρου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 30.3.2020 (Α΄ 75) για τη διασφάλιση της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης δρομολογιακών γραμμών μετ’ επιστροφή.

Καλούνται οι δικαιούμενοι συμμετοχής, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 της (γ) σχετικής, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την ακτοπλοϊκή εξυπηρέτηση της ως άνω γραμμής, να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας μέχρι την 23η Απριλίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ., αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συνοδευόμενη από όλα τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 της (γ) σχετικής δικαιολογητικά.

Κατηγορία:

Tags:


Wildcard SSL