Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά του συνημμένου σε αυτήν υποδείγματος αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για μετάταξη προσωπικού από τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. και από τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Μέρους Β΄ του ν. 4404/2016 (Α΄ 126)

Κατηγορία:


Wildcard SSL