Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/μέρους όρων διακήρυξης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας  και Νησιωτικής Πολιτικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 47 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανοιχτής και δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/Όρων Διακήρυξης μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, για την Προμήθεια «Αλεξίσφαιρα Γιλέκα» συνολικού προϋπολογισμού 3.285.000,00€ Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και νόμιμων κρατήσεων που ανακοινώθηκε με την Αριθ. Πρωτ.: 2834.4/19559/2020/20-03-2020 ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 4ο Ανακοίνωση Πρόσκλησης για διενέργεια ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών και παρατάθηκε με την Αρ. Πρωτ.: 2834.4/21735/2020/06-04-2020 ανακοίνωση, στο διαδικτυακό τόπο του φορέα μας (www.hcg.gr) και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), συμμετείχαν στη διαδικασία / υπέβαλλαν προτάσεις εμπρόθεσμα οι παρακάτω οικονομικοί φορείς:

 ·   "DOUBLE ACTION DEFENCE Α.Ε.”

·    "ELMON A.E."

·    "ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΑΜΙΔΗΣ Α.Ε."

·     "CSI DEFENSE ΕΠΕ"

·     "D. KORONAKISΑΒΕΕ"

·     "ANORAK HELLAS Ε.Π.Ε"

·     “TRADETECH”

Επιπρόσθετα υπέβαλλαν προτάσεις εκπρόθεσμα οι παρακάτω οικονομικοί φορείς:

·      “ΛΑΛΙΖΑΣ ΑΕ”

·      “ΑΤΕΣΕ Α.Ε.”

Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας υπεβλήθησαν οι επισυναπτόμενες προτάσεις / παρατηρήσεις, που δεν χαρακτηρίστηκαν από τους οικονομικούς φορείς, ως εμπιστευτικές, λόγω τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου:

·     ΕΝΤΥΠΟΔΗΜΟΣΙΑΣΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ_DOUBLEACTION

·     ΕΝΤΥΠΟΔΗΜΟΣΙΑΣΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ_ELMON

·     ΕΝΤΥΠΟΔΗΜΟΣΙΑΣΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ_SIAMIDIS

·     ΕΝΤΥΠΟΔΗΜΟΣΙΑΣΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ_CSI

·     ΕΝΤΥΠΟΔΗΜΟΣΙΑΣΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ_KORONAKIS

·     ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ_ΑΤΕΣΕ

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL