Προκήρυξη Αρχικού και Επαναληπτικου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εξυπηρέτηση Δρομολογιακών Γραμμών με σύναψη Σύμβασης ή Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας διάρκειας μέχρι 31/10/2020 για τις συμβάσεις ενός έτους ή μέχρι 31/10/2023 για τις συμβάσεις τ

Ανοικτός, δημόσιος, διεθνής αρχικός και επαναληπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την εξυπηρέτηση των δρομολογιακών γραμμών των συνημμένων στην παρούσα ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV) για το χρονικό διάστημα μέχρι 31/10/2020 για τις συμβάσεις ενός έτους ή μέχρι 31/10/2023 για τις συμβάσεις τετραετούς διάρκειας

1.    Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25 Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στο κτίριο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη – Πύλες Ε1-Ε2), παρουσία της προβλεπόμενης στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Επιτροπής.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν να υποβάλουν μέχρι την παραπάνω ημέρα και ώρα τις προσφορές τους με τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι, ΙΙ και ΙΙI της παρούσας.
Προσφορές που κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται στον ενδιαφερόμενο από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.

2.    Σε περίπτωση που, είτε δεν υπάρξει συμμετοχή, είτε οι συμμετέχοντες απορριφθούν από τις αρμόδιες προς τούτο Επιτροπές, ο διαγωνισμός δύναται να επαναληφθεί μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.), με τους ίδιους ή άλλους όρους.

3.    Η δαπάνη βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ΣΑΕ 150 (Κωδικός Έργου:2019ΣΕ15000003) «Συμβάσεις Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας Ακτοπλοϊκών Δρομολογιακών Γραμμών» (ΑΔΑ:65Ψ1465ΧΙ8-ΤΛΔ). Η εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα δαπάνη για το πρώτο έτος της, ήτοι για το χρονικό διάστημα μέχρι 31/10/2020 (σύνολο 17 εβδομάδες) κυμαίνεται από 1.917.525,15 μέχρι 2.089.028,31 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και από 2.377.731,18 μέχρι 2.590.395,10 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %),  ανάλογα με την κατηγορία των προσφερόμενων πλοίων για τις δρομολογιακές γραμμές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙV της παρούσας.

4.    Η προς προμήθεια υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 60600000.
Δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις  15/07/2020.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στις  15/07/2020 (ΑΔΑΜ:20PROC007030597 ).
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε και στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.hcg.gr στην ενότητα Ανακοινώσεις, στις  15/07/2020.
 

Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:

Tags:


Wildcard SSL