Πρόσκληση για υγειονομική εξέταση υποψηφίων για την πλήρωση δέκα (10) κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του κλάδου Αρχιπλοηγών-Πλοηγών του ΥΝΑΝΠ

Καλούνται οι υποψήφιοι, που υπέβαλαν αίτηση υποψηφιότητας για την πλήρωση, με διαγωνισμό, δέκα (10) κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του κλάδου Αρχιπλοηγών – Πλοηγών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που έχουν προκηρυχθεί με την αριθμ. 2901.1/47373/2020/22-7-2020 κοινή απόφαση-προκήρυξη των Υπουργών Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ 25/24-7-2020 τ.ΑΣΕΠ και ΑΔΑ : ΨΛ6Σ4653ΠΩ-Δ51), όπως παρουσιασθούν, το αργότερο έως 22/9/2020 και έως 09.00΄,για υγειονομική εξέταση στην Ανώτατη Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (Α.Ν.Υ.Ε), που
εδρεύει στην Ακτή Μουτσοπούλου 66 στον Πειραιά και συνεδριάζει κάθε Τρίτη και Παρασκευή.

Οι προς εξέταση υποψήφιοι οφείλουν, άμεσα να έλθουν σε συνεννόηση με τη Γραμματεία της Α.Ν.Υ.Ε. (τηλέφωνο 210 4583575 και 210 4583705), προκειμένου να προσδιορισθεί η ακριβής ημερομηνία εξέτασής τους.

Οι υποψήφιοι απαιτείται να έχουν μαζί τους:
α) Δελτίο ταυτότητας
β) Ναυτικό φυλλάδιο
γ) Ακτινογραφία θώρακα μηνός με σχετική ιατρική γνωμάτευση
δ) Γενική εξέταση ούρων μηνός με σχετική ιατρική γνωμάτευση
ε) Τα γυαλιά οράσεώς τους (εφόσον φέρουν)

΄Οσοι δεν παρουσιαστούν μέχρι τη συγκεκριμένη προθεσμία, καθώς και όσοι κριθούν ακατάλληλοι δεν συμμετέχουν στην περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού.
Οι γνωματεύσεις της Ανώτατης Ναυτικού Υγειονομικής Επιτροπής δεν υπόκεινται σε ένσταση.

Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL