Πρόσκληση κατάταξης ενός (1) Επιλαχόντα, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

1. Ανακοινώνεται ότι, καλείται ένας(1) επιλαχόντας να παρουσιασθεί για κατάταξη στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, που εδρεύει στις εγκαταστάσεις της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού (Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά), τη 16η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00, φέροντας μαζί τους, τα ακόλουθα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατάταξης:   

    α. Την αστυνομική του ταυτότητα,

    β. Φωτοαντίγραφο του απολυτηρίου λυκείου του,

    γ.Πιστοποιητικό της Εισαγγελικής Αρχήςτου τόπου κατοικίας του ότι δεν διώκεται ως φυγόποινος, φυγόδικος που να έχει εκδοθεί τρεις (3) μήνες το πολύ πριν από την ημερομηνία υποβολής,

    δ.Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ότι δεν διώκεται ως φυγόποινος, φυγόδικος από εκτός του τόπου κατοικίας του Εισαγγελική Αρχή της Χώρας και ούτε έχει παραπεμφθεί σε δίκη, ούτε έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη,

    ε. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ), Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα, ή βεβαίωση διαγραφής εφόσον είχε εγγραφεί σε κάποιο ΑΕΙ.

 

2. Επιπλέον επισημαίνεται ότι θα πρέπει να:     

    α. Προσκομίσει κατά την κατάταξή τους PCRCOVIDtestαρνητικό (-), που θα έχει πραγματοποιηθεί τις τελευταίες 48-72 ώρες πριν την ημέρα παρουσίασής του.             

    β. Επικοινωνεί με τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (τηλ.: 2105531796, 2105531797) για λήψη οδηγιών:

          1) Αναφορικά με τη διεξαγωγή του PCRCOVIDtest.

          2) Στην περίπτωση θετικού (+) αποτελέσματος του παραπάνω τεστ.

 

Κατηγορία:


Wildcard SSL