Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Επαναληπτικής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/Όρων Διακήρυξης για τις «Εργασίες Δεξαμενισμού/Επισκευών Π.Λ.Σ. 416

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας  και Νησιωτικής Πολιτικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 του Ν. 4412/2016 ( Α΄ 147), ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανοιχτής και Επαναληπτικής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/Όρων Διακήρυξης μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, για τις «Εργασίες Δεξαμενισμού/Επισκευών Π.Λ.Σ. 416», συνολικού προϋπολογισμού 290.000,00€ (απαλλάσσεται Φ.Π.Α.), που ανακοινώθηκε με την αριθ. πρωτ.:2834.4/65514/2020/6-10-2020  Ανακοίνωση Πρόσκλησης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./Δ.Ι.Π.Ε.Α. 4-2ου για διενέργεια ανοιχτής Επαναληπτικής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/Όρων Διακήρυξης, στο διαδικτυακό τόπο του Α.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) και του Y.NA.N.Π. (ynanp.gr) και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.eprocurement.gov.gr), δεν υπήρξε συμμετοχή στη διαδικασία/δεν υπεβλήθησαν παρατηρήσεις/προτάσεις/σχόλια από οικονομικούς φορείς.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL