Ταμεία

Το προσωπικό που κατατάσσεται ή προσλαμβάνεται στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλάκη ασφαλίζεται για κύρια και επικουρική ασφάλιση στους φορείς που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 3865/2010 (ΦΕΚ 120 Α΄) καθώς και στο Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού (ΜΤΝ), που προβλέπεται από το π.δ. 21/31 Οκτωβρίου 1932 (ΦΕΚ 387 Α΄) και στο Ταμείο Αρωγής Λιμενικού Σώματος  που προβλέπεται από το β.δ. 160/1970 (ΦΕΚ 44 Α΄)

Κατηγορία:


Wildcard SSL