Εκπαίδευση - πιστοποίηση επί θεμάτων ασφάλειας (security) σύμφωνα με απαιτήσεις αναθεωρημένης Δ.Σ S.T.C.W. 1978

Προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων, η αρμόδια Διεύθυνση (Υ.Ν.Α/ Δ.ΕΚ.Ν Γ΄) εξέδωσε την Αρ. Πρωτ.: 3636/ 03/ 06–11–2012  εγκύκλιο (ΑΔΑ:Β4ΣΟΟΠ – 9ΡΥ)  υπό τον τίτλο “ Εκπαίδευση - πιστοποίηση επί θεμάτων ασφάλειας (security) σύμφωνα με απαιτήσεις αναθεωρημένης Δ.Σ  S.T.C.W.  1978 ”.

Παρακαλούμε  για  την  ενημέρωσή  σας.

Κατηγορία:

Tags:


Wildcard SSL