Διαγραφή Σκάφους λόγω ολικής καταστροφής από πυρκαϊά ή άλλη αιτία ή μετά από βύθισή του


Wildcard SSL