Διευκρινήσεις επί της αριθμ. 05/2013 Διακήρυξης Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.ΠΡΟΜ 2ο

Κατόπιν υποβολής ερωτημάτων από ενδιαφερόμενη εταιρεία, παραθέτονται ακολούθως οι κάτωθι διευκρινήσεις:

α) Στην παρ. 1.6.12 του Παραρτήματος ΙΙ τηςαριθμ. 05/2013 Διακήρυξης, ζητούνται στοιχεία για «…τη δυναμικότητα/υποδομή των εγκαταστάσεων στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό ……». Περαιτέρω στο Κεφάλαιο 15 παρ. 1 έως 11 (Εγγύηση Καλής Λειτουργίας) προβλέπεται στο πλαίσιο παροχής διετούς – από την παράδοση- παραλαβή του πλοίου – εγγύησης, η εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού και συστημάτων του πλοίου προκειμένου αυτό να διατηρεί την επιχειρησιακή του ικανότητα. Ο ανάδοχος πρέπει να δηλώσει τον τρόπο εκπλήρωσης των όρων ανωτέρω κεφαλαίου προδιαγραφών, μέσω ειδικής αναφοράς – δήλωσης ανάθεσης σε εκπρόσωπο ή εταιρεία ή σε τμήμα τεχνικής υποστήριξης στην Ελλάδα, επιπλέον των κατά περίπτωση λειτουργούντων εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων οίκων των επί μέρους συστημάτων, που θα συντονίζει διαδικασίες αναφερομένων ιδιαίτερα σε παραγράφους 15.3, 15.5, 15.6, 15.7, 15.10 του τεύχους των τεχνικών προδιαγραφών. Ειδικότερα σας γνωρίζουμε ότι:

i) Αναφορικά με την απαίτηση υποβολής στοιχείων και βεβαιώσεων των κατασκευαστικών οίκων των συστημάτων που θα τοποθετηθούν στο πλοίο απαιτείται τουλάχιστον η ικανότητα υποστήριξης στην Ελλάδα (Παρατήρηση 1a).

ii) Απαιτείται κατάθεση δήλωσης – βεβαίωσης του κατασκευαστή των κυρίων συστημάτων – εξοπλισμού του πλοίου όπως αναφέρονται στο πίνακα οικονομικής προσφοράς (Παρατήρηση 1b-c).

iii) Η υποβολή της δήλωσης με αναλυτική αναφορά σε κατασκευαστικούς οίκους κυρίων συστημάτων, θεωρείται σκόπιμο να κατατεθεί (Παρατήρηση 1d).

β) Στην παρ. 1.6 του Παραρτήματος IIτης αριθμ. 05/2013 Διακήρυξης, ορίζεται ότι: «Οι προσφέροντες υποβάλουν μαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 5α, μέρος Β.1α του Π.Δ. 118/2007 και τις οικείες διατάξεις, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:

1.6.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισµό……

1.6.2 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού (αριθμός διακήρυξης), στον οποίο συµµετέχουν και στην οποία δηλώνεται ότιμέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς: …………….».

Τα ανωτέρω ορίζονται ρητά στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (άρθρο 5α μέρος Β.1α και άρθρο 6 παρ. 1.β του Π.Δ. 118/07), σύμφωνα με το οποίο διενεργούνται οι προμήθειες αγαθών καθώς και οι συμβάσεις έργων και παροχής υπηρεσιών από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου/ Α.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους,  όπως η εν θέματι προμήθεια («Προμήθεια (αγορά) ενός Περιπολικού Πλοίου Ανοικτής Θαλάσσης (O.P.V.)»), η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων».

        Δυνάμει του άρθρου 3 παρ. 5 της υπ’ αριθμ. 04/2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου προστέθηκε στην παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 3614/2007, όπως ισχύει, εδάφιο ως εξής: «Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και εάν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη».  Η ως άνω διάταξη της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου κυρώθηκε με το αρ. 21 παρ. 4 του Ν. 4111/2013.Διευκρινίζεται όμως ότι το παραπάνω άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», αφορά σε χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ έργα και ως εκ τούτου οι διατάξεις της παραπάνω υφιστάμενης νομοθεσίας δεν τυγχάνουν εφαρμογής στην εν θέματι προμήθεια που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων. Επ΄ αυτού τέλος, σας πληροφορούμε ότι έχουν γίνει οι απαραίτητες από την Υπηρεσία μας ενέργειες προκειμένου να υπάρξει αντίστοιχη νομοθετική ρύθμιση και για τις προμήθειες που χρηματοδοτούνται από άλλα κοινοτικά προγράμματα πλην του ΕΣΠΑ αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί η σχετική νομοθετική διάταξη.

γ) Η παρ. 1.7.3 του Παραρτήματος ΙΙ της αριθμ. 05/2013 Διακήρυξης, αναφέρεται στην περίπτωση εκείνη που ο προσφέρων θα αναθέσει τμήμα ή το σύνολο των εργασιών μεγάλης έκτασης κυρίως στο τομέα της ναυπήγησης σε υπεργολάβο/υπεργολάβους και όχι στη συνεργασία του προσφέροντος με προμηθευτές επιμέρους συστημάτων του πλοίου, όπως π.χ. ραντάρ. Τονίζεται ότι σε κάθε περίπτωση υπεργολαβίας, απαιτείται σύμφωνα με τον όρο 1.7.3 η κατάθεση είτε συμφωνητικού μεταξύ των συμβαλλομένων, είτε: i) δήλωσης του προσφέροντος αναφορικά με το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή Υπεργολαβίας σε τρίτους και ii) νόμιμα θεωρημένες υπεύθυνες δηλώσεις των νομίμων εκπροσώπων του/των υπεργολάβου/ων, με τις οποίες θα δηλώνεται ότι αποδέχονται τη συνεργασία αυτή και δεσμεύονται να συνεργαστούν με τον υποψήφιο, εφόσον αυτός ανακηρυχθεί ανάδοχος, έως το πέρας της διάρκειας του Έργου

δ) Στην παρ. 1.8.2.1 του Παραρτήματος ΙΙτης αριθμ. 05/2013 Διακήρυξηςορίζεται ο τρόπος πληρωμής του υπό προμήθεια πλοίου, διευκρινίζεται δε ότι κατά την εξόφληση αυτού, θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσης προκαταβολής, ο οποίος θα υπολογίζεται µε βάση το επιτόκιο των εντόκων γραµµατίων του ∆ηµοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας προσαυξηµένο κατά 0,25 ποσοστιαίες µονάδες (απόφ. 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονοµικών) που ισχύει κατά το χρόνο έκδοσης του χρηµατικού εντάλµατος ή της επιταγής, δεδομένου ότι το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου δωδεκάμηνης συνήθως διάρκειας, διαμορφώνεται κάθε φορά μετά από διαδικασία που ακολουθείται από το Υπουργείο Οικονομικών και αφού εκδοθεί η σχετική προς τούτο Υπουργική Απόφαση.

ε) Οι συμμετέχοντες στην προσφορά τους πρέπει να περιγράφουν το προσφερόμενο είδος δίχως να παρουσιάζονται αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της ∆/ξης, το οποίο συνεπάγεται την απόρριψη των προσφορών. Όπως δε, επισημαίνεται στο κεφ. 1.10 του Παραρτήματος Ι της (α) σχετικής, πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και περαιτέρω γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας. Τέλος, στις Τεχνικές Προδιαγραφές, Παράρτημα VIτης (α) σχετικής καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις της Υπηρεσίας ως προς το αντικείμενο της προμήθειας. Είναι λοιπόν στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε συμμετέχοντα να συμπεριλάβει στη προσφορά του επιμέρους συστήματα πέραν των ελάχιστων επιθυμητών από την Υπηρεσία, λαμβάνοντας ως δεδομένο το ενδεχόμενο οικονομικό κόστος που ίσως αυτό να επιφέρει και με το οποίο ο υποψήφιος ανάδοχος θα επιβαρυνθεί.   

στ) Στην παρ. 1.6.6 του Παραρτήματος ΙΙτης αριθμ. 05/2013 Διακήρυξηςορίζεται ότι οι προσφέροντες υποβάλουν µαζί µε την προσφορά τους, μεταξύ άλλων: «Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα αναφέρουν ότι πληρούν τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικών προϋποθέσεων και τα όριά τους όπως αυτά καθορίζονται στην παρ. 3.1.8 της παρούσας διακήρυξης, καθώς και ότι θα προσκομίσουν εγκαίρως και προσηκόντως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/07 και της παρούσης τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα ως άνω».Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.∆. 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός ταχθείσας προθεσμίας οφείλει να υποβάλει κατά περίπτωση, τα έγγραφα – δικαιολογητικά του Κεφαλαίου 3 του Παραρτήματος ΙΙ της (α) σχετικής.

 

(*)Για να προβάλετε το ιστορικό της εν λόγω διακήρυξης, επιλέξετε την ετικέτα (Tags) Αρ.Διακ.05-2013

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL