Διευκρινήσεις επί όρων της αριθμ. 05/2013 Διακήρυξης Υ.Ν.Α./Α.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙΠΡΟΜ 2ο

Σε απάντηση των ερωτημάτων που τέθηκαν από ενδιαφερόμενη εταιρεία, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:
α) Παρ. 1.7.2.20-Σχέδια και στοιχεία (πλοίου):
Απαιτείται προσκόμιση πιστοποιητικών έγκρισης – δοκιμών όπως αναφέρεται στις προδιαγραφές, ιδιαίτερα τα απαιτούμενα από τον νηογνώμονα στο πλαίσιο πιστοποίησης της κατασκευής.

β) Παρ. 2.1.3 και 2.1.9α:
Είναι δυνατόν να γίνει δεκτή υποβολή στοιχείων – αιτούμενων μελετών αδελφών πλοίων (sister ships). Επιπλέον δύναται να γίνουν αποδεκτά αποτελέσματα δοκιμών από φορείς όπως κατά περίπτωση αναφέρονται στην παρ. 2.1.9 του Παραρτήματος IV της ανωτέρω (α) σχετικής.

γ) Παρ. 3.4- Μελέτη εξαγωγής μηχανών:
Η εν λόγω μελέτη δύναται να παραδοθεί έως την παράδοση του πλοίου.

δ) Παρ. 4.11 – Κυκλώματα Ψύξης:
Η περιγραφόμενη διάταξη κυκλώματος ψύξης αποτελεί συνήθη σχεδίαση – πρακτική. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα αναφερόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές (Παράρτημα IV αριθμ.05/2013 Διακήρυξης)

ε) Παρ. 8.1.5 – Σχέδια και στοιχεία (Πνευστών βοηθητικών σκαφών):
Τα σχέδια – μελέτες που αναγράφονται στην παρ. 8.1.5 πρέπει να υποβληθούν στο στάδιο της προσφοράς. Επίσης σας γνωρίζουμε ότι είναι δυνατόν να προσκομιστεί εγχειρίδιο συντήρησης (service manual) και βιβλίο – κατάσταση ανταλλακτικών (spare parts book) μόνο στην Αγγλική γλώσσα.

Περαιτέρω, ακολουθούν παρατηρήσεις – διορθώσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήματος VI της ανωτέρω (α) σχετικής διακήρυξης:
α. Στην παρ. 3.20: Σχετική μελέτη θα υποβληθεί εφόσον από το μέγεθος του πλοίου προκύπτει ανάλογη δυνατότητα.
β. Στο κείμενο της παρ. 11.3 αντικαθίσταται το «…κεφάλαιο 9..» σε «..κεφάλαιο 10..»
γ. Στο κείμενο της παρ. 11.6 αντικαθίσταται η «...παρ. 7.5» σε «…παρ.7.4».

 

 

(*)Για να προβάλετε το ιστορικό της εν λόγω διακήρυξης, επιλέξετε την ετικέτα (Tags) Αρ.Διακ.05-2013

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL