Διευκρινήσεις επί όρων της αριθμ. 05/2013 Διακήρυξης Υ.Ν.Α./Α.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙΠΡΟΜ 2ο

Κατόπιν υποβολής ερωτήματος από ενδιαφερόμενη εταιρεία,  διευκρινίζουμε ότι στη παρ. 2.3 του Παραρτήματος VI  της ανωτέρω (α) σχετικής διακήρυξης, προβλέπεται ότι πέραν των προδιαγραφόμενων απαιτήσεων των κεφαλαίων 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9, του παραπάνω Παραρτήματος, δύναται να γίνουν αποδεκτές και λειτουργικά ισοδύναμες κατά περίπτωση λύσεις, των οποίων η ισοδυναμία θα τεκμηριώνεται επαρκώς στην προσφορά της συμμετέχουσας εταιρείας. Επιπλέον, αποδοχή σχετικής μελέτης από νηογνώμονα θεωρείται απαραίτητη. Περαιτέρω, ακολουθούν παρατηρήσεις – διορθώσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήματος VI της ανωτέρω (α) σχετικής διακήρυξης:
α. Στην παρ. 3.20: Σχετική μελέτη θα υποβληθεί εφόσον από το μέγεθος του πλοίου προκύπτει ανάλογη δυνατότητα.
β. Στο κείμενο της παρ. 11.3 αντικαθίσταται το «…κεφάλαιο 9..» σε «..κεφάλαιο 10..»
γ. Στο κείμενο της παρ. 11.6 αντικαθίσταται η «...παρ. 7.5» σε «…παρ.7.4».

 

(*)Για να προβάλετε το ιστορικό της εν λόγω διακήρυξης, επιλέξετε την ετικέτα (Tags) Αρ.Διακ.05-2013

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL