Διευκρινήσεις επί όρων της αριθμ. 05/2013 Διακήρυξης Υ.Ν.Α./Α.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙΠΡΟΜ 2ο

1. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό τίθεται επί ποινή αποκλεισμού των υποψηφίων, σύμφωνα με όσα ορίζονται και στον όρο 1.6 του Παραρτήματος ΙΙ της (α) σχετικής διακήρυξης. Σε περίπτωση που ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή παράταση της ισχύος της προσφοράς, κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 13 του π.δ. 118/2007 και τους όρους 1.2 και 1.2.1 του Παραρτήματος ΙΙ της διακήρυξης, θα πρέπει να ζητηθεί και αντίστοιχη παράταση της ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, οι οποίες αν δε δοθούν από τον υποψήφιο αυτός θα αποκλειστεί από το διαγωνισμό.

2. Για τις ανώνυμες εταιρείες απαιτείται η υποβολή του ισχύοντος κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς καταστατικού μόνο εφόσον από το καταστατικό αυτό προκύπτουν  «ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου», σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 1.6.5 του Παραρτήματος ΙΙ της (α) σχετικής. Εξ’ όσων γνωρίζουμε από τη μορφή και το περιεχόμενο που έχουν συνήθως τα καταστατικά των Α.Ε., υπάρχει σε αυτά σχετικό άρθρο που ρυθμίζει τον τρόπο εκπροσώπησης, ώστε για να τεκμηριώνεται η νομιμοποίηση των δεσμευόντων την εταιρεία σε κάθε διαγωνισμό, οι Α.Ε. προσκομίζουν και το ισχύον καταστατικό τους.

 3. Ο όρος της τελευταίας υποπαραγράφου της παραγράφου 1.6.12 του Παραρτήματος ΙΙ της διακήρυξης, ότι «Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία υπογραφής των υπεύθυνων δηλώσεων της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, που υποβάλλονται ως δικαιολογητικά πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, ώστε να καλύπτει, κατά ρητή απαίτηση της προκήρυξης και την ημερομηνία αυτή (υποβολής προσφοράς)», είναι υποχρεωτικός και έχει κριθεί από τα ελληνικά δικαστήρια (βλ. ΣτΕ 1024/2012) σύμφωνα και με το άρθρο 6 του π.δ. 118/2007. Αν οι νόμιμοι εκπρόσωποι των υποψηφίων δεν μπορούν να είναι παρόντες την μέρα που θα γίνει ο διαγωνισμός (31-05-2013) ώστε το πρωί της ημέρας αυτής να υπογράψουν νομίμως τις υπεύθυνες δηλώσεις και εν συνεχεία να υποβάλλουν την προσφορά τους στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, μπορούν να τις υπογράψουν στον τόπο που βρίσκονται και να τις στείλουν μαζί με το σύνολο της προσφοράς του ταχυδρομικώς (ή με ταχυμεταφορά ή με άλλο τρόπο) και ως ημέρα υποβολής της προσφοράς θα θεωρηθεί η ημερομηνία αποστολής του φακέλου της προσφοράς (εφόσον αποδεικνύεται η ημέρα αποστολής από σφραγίδα ταχυδρομείου ή με άλλο σαφή τρόπο). Οι προσφορές, εφόσον σταλούν πριν την ημέρα του διαγωνισμού, θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από τη Διεύθυνση Προμηθειών του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μέχρι την προηγούμενη ημέρα (βλ. όρο 1.1 του Παραρτήματος ΙΙ της διακήρυξης).

4. Σε ό,τι αφορά ιδίως τη φορολογία περί εισοδήματος, η ισχύουσα νομοθεσία θα ληφθεί υπόψη όταν ο προμηθευτής θα πρέπει να πληρωθεί, ώστε αν κάποιος προμηθευτής λόγω του τόπου εγκατάστασής του ή για άλλο λόγο υπόκειται σε νόμο περί αποφυγής διπλής φορολογίας, θα εφαρμοσθούν τα ισχύοντα με βάση τη νομοθεσία αυτή.

5. Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Όσα από τα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα της προσφοράς είναι ξενόγλωσσα θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Κατ’ εξαίρεση τα τεχνικά φυλλάδια δύναται να είναι στην αγγλική γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση το ελληνικό κείμενο θεωρείται κύριο και υπερισχύει κάθε αντίστοιχου ξενόγλωσσου κειμένου.

6. Η οκταετής υποστήριξη follow on σύμφωνα με τον όρο 13 των τεχνικών προδιαγραφών, δεν αποτελεί τμήμα της οικονομικής προσφοράς και δεν έχει υπολογιστεί στον προϋπολογισμό των 40.000.000,00 ευρώ, ωστόσο θα ληφθεί υπόψη για τη βαθμολογία του υποψηφίου σύμφωνα με τον όρο 19 των τεχνικών προδιαγραφών.

7. Οι φορείς που μπορούν να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές ορίζονται στο άρθρο 25 παρ. 1 του π.δ. 118/2007, και μόνο εγγυητικές επιστολές που έχουν εκδοθεί από αυτούς θα ληφθούν υπόψη στο διαγωνισμό.

 

(*)Για να προβάλετε το ιστορικό της εν λόγω διακήρυξης, επιλέξετε την ετικέτα (Tags) Αρ.Διακ.05-2013

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL