Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού της υπ΄ αριθμ. 05/2013 Διακήρυξης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών του Κλάδου Οικονομικών και Υλικοτεχνικών Υποδομών του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνεται η μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού της υπ’ αριθμ. 05/2013 Διακήρυξης ΥΝΑ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ Διεύθυνσης Προμηθειών/Τμήμα 2ο, για την προμήθεια (αγορά) ενός (01) περιπολικού πλοίου ανοικτής θαλάσσης (O.P.V), συνολικού προϋπολογισμού #40.000.000,00 €# (απαλλάσσεται Φ.Π.Α), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για τις 21 Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, χωρίς τροποποίηση των όρων της Διακήρυξης, σύμφωνα με την αριθ. Φακ.:352.3-272/13/(941)/22-05-2013 Απόφαση ΥΝΑ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΙ.ΠΡΟΜ 2ο.

Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν, δύνανται να παραλάβουν ηλεκτρονικά την εν λόγω απόφαση μέσω συνδέσμου που θα τους αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κατόπιν σχετικού αιτήματος που θα αποστέλλουν μέσω του ακόλουθου συνδέσμου www.hcg.gr/formadiak, επιλέγοντας ως κατηγορία «Θέματα Προμηθειών». Στο αίτημα θα πρέπει να αναφέρονται τα κύρια στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας καθώς και στοιχεία επικοινωνίας εκπροσώπου αυτής.

 

(*)Για να προβάλετε το ιστορικό της εν λόγω διακήρυξης, επιλέξετε την ετικέτα (Tags) Αρ.Διακ.05-2013

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL