Διευκρινήσεις επί της αριθμ. 05/2013 Διακήρυξης Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.ΠΡΟΜ 2ο

Σε απάντηση των ερωτημάτων που τέθηκαν από ενδιαφερόμενη εταιρεία, διευκρινίζουμε ότι στο Παράρτημα VΙ της αριθμ. 05/2013 Διακήρυξη ΥΝΑ καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις της Υπηρεσίας ως προς το αντικείμενο της προμήθειας, η δε προϋπολογισθείσα αξία του υπό προμήθεια είδους ανέρχεται στο ποσό των σαράντα εκατομμυρίων (#40.000.000,00€) ευρώ. Ο εν θέματι διαγωνισμός έχει προκηρυχθεί με σκοπό την προμήθεια του περιγραφόμενου και μόνο είδους, δίχως να δίνεται η ευχέρεια στην Υπηρεσία, κατά το στάδιο της κατακύρωσης να προβεί στην προμήθεια υλικών – υπηρεσιών πέραν των περιγραφόμενων στην διακήρυξη, ακόμα και αν υπολείπεται διαθέσιμο προς τούτο ποσό από τον αρχικό προϋπολογισμό του έργου.

 

(*)Για να προβάλετε το ιστορικό της εν λόγω διακήρυξης, επιλέξετε την ετικέτα (Tags) Αρ.Διακ.05-2013

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL