Διευκρινήσεις επί της αριθμ. 05/2013 Διακήρυξης Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.ΠΡΟΜ 2ο

Κατόπιν υποβολής ερωτήματος από ενδιαφερόμενη εταιρεία,  διευκρινίζουμε ότι τα κατασκευαστικά δεδομένα του περιγραφόμενου σκάφους παραπέμπουν σε σειρά απαιτήσεων τόσο για τον κατασκευαστή όσο και για το παραγόμενο σκάφος.  Περαιτέρω σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

α) Όσον αφορά τον κατασκευαστή, απαιτείται η ύπαρξη πιστοποίησης διασφάλισης ποιότητας ISO 9000 ή νεώτερης ή NATO STANDARDS, καθώς και βεβαίωση νηογνώμονα περί καταλληλότητας εγκαταστάσεων για την κατασκευή του εν λόγω σκάφους.

β) Βάσει των προδιαγραφών, το προσφερόμενο σκάφος θα πρέπει να φέρει τουλάχιστον πιστοποίηση CE Κατηγορίας Β από Νηογνώμονα ή από αρμόδιο φορέα πιστοποίησης και δυνατότητα μεταφοράς δέκα (10) ατόμων, γεγονός που επιτρέπει κατά περίπτωση εναρμόνιση με κατασκευαστικά πρότυπα ISO 6185 PART 4, συστήματα δεξαμενών καυσίμων ISO 10088 και ηλεκτρονικά συστήματα ISO 10133 ή αντίστοιχα.

γ) Σας γνωρίζουμε ότι σχέδια και μελέτες ήδη παραγόμενων σκαφών, είναι δυνατόν να υποβληθούν σε νηογνώμονα ο οποίος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη παρ. 8.1.5 του Παραρτήματος IV της (α) διακήρυξης – Τεχνικές Προδιαγραφές, μπορεί να τα θεωρήσει προκαταρκτικά και στη συνέχεια να παρακολουθήσει – πιστοποιήσει την κατασκευή σύμφωνα με τις απαιτήσεις του, υποδεικνύοντας συγχρόνως τα ISO Standards  των συστημάτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του σκάφους προκειμένου αυτό να ενταχθεί στην ανώτατη κλάση αυτού.   

δ) Αναφορικά με την αρίθμηση των υποπαραγράφων της παραγράφου 5.14 «Εξοπλισμός προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος», σας γνωρίζουμε ότι με προγενέστερη ανακοίνωση της Υπηρεσίας μας, έχει αναρτηθεί στην επίσημη διαδικτυακή σελίδα του ΥΝΑ η σχετική διόρθωση.

ε) Αναφορικά με την παρ. 6.13 του Παραρτήματος VI της (α) διακήρυξης – Τεχνικές Προδιαγραφές, διευκρινίζουμε ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί διάταξη αποδεκτή από τον νηογνώμονα.

στ) Αναφορικά με την παρ. 7.4.2 του Παραρτήματος VI της (α) διακήρυξης – Τεχνικές Προδιαγραφές, σας γνωρίζουμε ότι πιστοποιητικό τελικού χρήστη θα εκδοθεί από τις Ελληνικές Αρχές.

ζ) Αναφορικά με την παρ. 8.1.6.5 του Παραρτήματος IV της (α) διακήρυξης – Τεχνικές Προδιαγραφές, ως τεχνικές προδιαγραφές.

η) Αναφορικά με την παρ. 8.1.13 του Παραρτήματος IV της (α) διακήρυξης – Τεχνικές Προδιαγραφές, το φουσκωτό σκάφος τύπου RESCUE θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις LSA/IMO, SOLAS  και του νηογνώμονα.

θ) Αναφορικά με την παρ. 9.1 του Παραρτήματος IV της (α) διακήρυξης – Τεχνικές Προδιαγραφές, διευκρινίζουμε ότι το Π.Δ. 376/95 (ΦΕΚ τ.Α΄206/05-10-96), όπως ισχύει ενσωματώνει στο Ελληνικό Δίκαιο τα αναφερόμενα στην Κοινοτική Οδηγία 92/29/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 31-03-92, που αφορά προδιαγραφές ασφαλείας, υγείας και ιατρικής περίθαλψης στα πλοία. Το είδος και οι ποσότητες φαρμάκων που πρέπει να διατίθενται επί του πλοίου αναφέρονται στους πίνακες φαρμάκων και ιατρικού υλικού πλοίων Κατηγορίας Β-Ι (άρθρο 12). Ο απαιτούμενος αριθμός των ερμαρίων θα είναι ανάλογος των ποσοτήτων των ανωτέρω φαρμάκων και υλικών.  

ι) Αναφορικά με την παρ. 9.2 του Παραρτήματος IV της (α) διακήρυξης – Τεχνικές Προδιαγραφές και ειδικότερα για τα τιθέμενα ερωτήματά σας ως προς τον εξοπλισμό του σκάφους με τις κατάλληλες μονάδες ψύξης, θέρμανσης και αερισμού/εξαερισμού του πλοίου, διευκρινίζουμε ότι σχετικές τυγχάνουν οι διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 (κλιματισμός), η παρ. 2 (αερισμός/εξαερισμός) και η παρ. 3 (θέρμανση) του Π.Δ. 44/2011 (ΦΕΚ τ.Α΄ 110), σε συνδυασμό με αναφερόμενα στο άρθρο 5 παρ. 2β (Κλιματισμός), άρθρο 6 παρ. 2 (θέρμανση) του Π.Δ. 259/81 (ΦΕΚ τ.Α’ 72/81), όπως ισχύει. Περαιτέρω, οι εξωτερικές και εσωτερικές θερμοκρασίες που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε συνάρτηση με την επικρατούσα σχετική υγρασία αντλείται από to άρθρο 11 παρ. 1,2 και 3 του Π.Δ. 44/2011 (ΦΕΚ τ.Α’ 110). Εύρος εξωτερικής θερμοκρασίας -5 έως 45 βαθμούς Κελσίου (oC).

ια) Οι απαιτούμενοι χώροι ενδιαίτησης, αναφέρονται στο κεφάλαιο 9 παρ.1. εμβαδόν, ύψος κοιτώνων, διαστάσεις κλινών, επίπλωση κοιτώνων, διαστάσεις διαδρόμων, αναφέρονται στα άρθρα 10 έως 14 του Π.Δ. 259/81 (ΦΕΚ τ.Α’ 72/81), όπως ισχύει και στα άρθρα 5 και 6 του Ν. 1594/86 ILO 133 (ΦΕΚ τ.Α΄65/86). Ανωτέρω πρότυπα αποτελούν κατά περίπτωση ενσωμάτωση Διεθνούς και Ενωσιακής Νομοθεσίας και ως εκ τούτου πιθανόν συμπίπτουν με προβλεπόμενα από νομοθεσία Γερμανίας.

ιβ) Αναφορικά με την παρ. 10.2.1.1 και 10.2.3.1 του Παραρτήματος VI της (α) διακήρυξης – Τεχνικές Προδιαγραφές, σας γνωρίζουμε ότι η μέγιστη ταχύτητα και η μέγιστη συνεχής ταχύτητα του πλοίου θα επιβεβαιωθεί βάσει των αναφερομένων στην παρ. 2.1.9 του Παραρτήματος VI της αριθμ. 05/2013 Διακήρυξης ΥΝΑ. Αυτό δεν αποκλείει την δυνατότητα, κατά την διεξαγωγή των δοκιμών, χρήσης του 85% έως 100% της μέγιστης συνεχούς ισχύος των κύριων μηχανών.

ιγ) Κατόπιν διαπίστωσης ανακολουθίας στην αρίθμηση των υποπαραγράφων της αριθμ. 10.2.6 παραγράφου του Παραρτήματος VI της (α) σχετικής, παραθέτουμε την ορθή αρίθμηση ως εξής:
          i) αντί της παραγράφου 102.6.3 στο ορθό, ήτοι 10.2.6.1   
         ii) αντί της παραγράφου 10.6.4 στο ορθό, ήτοι 10.2.6.2

ιδ) Αναφορικά με την διόρθωση στην παρ. 11.3 «…του Κεφαλαίου 9…», καθώς και την παρ. 11.6  «…που αναφέρεται στην παρ. 7.5, ο προμηθευτής…..», σχετική τυγχάνει προγενέστερη ανακοίνωση της Υπηρεσίας μας, που έχει αναρτηθεί στην επίσημη διαδικτυακή σελίδα του ΥΝΑ.

ιε) Αναφορικά με την παρ. 12.1 του Παραρτήματος VI της (α) διακήρυξης – Τεχνικές Προδιαγραφές, διευκρινίζουμε ότι απαιτείται φιάλη με κατάλληλο ψυκτικό μέσο.

ιστ) Κατόπιν διαπίστωσης ανακολουθίας στη παρ. 12.1 – είδος 19ο του Παραρτήματος VI της (α) σχετικής, παραθέτουμε την ορθή αρίθμηση κεφαλαίου και ειδικότερα  αντί του «….κεφάλαιο 13 …» στο ορθό «…κεφάλαιο 14…».

ιζ) Από τα αναφερόμενα στις παρ. 13.1 και 13.2 του Παραρτήματος VI της (α) σχετικής διακήρυξης – Τεχνικές Προδιαγραφές, συνάγεται ότι η υπογραφή Σύμβασης και η διάρκεια αυτής εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του φορέα, το δε κόστος δεν συνυπολογίζεται στον διατιθέμενο προϋπολογισμό των σαράντα εκατομμυρίων (#40.000.000,00€#) ευρώ. Περαιτέρω, διευκρινίζουμε ότι η υποβολή των στοιχείων των παρ. 13.1 και 13.2 είναι υποχρεωτική και περιλαμβάνεται στους όρους απόρριψης της παρ. 18.3 του Παραρτήματος IV  της διακήρυξης.

 

(*)Για να προβάλετε το ιστορικό της εν λόγω διακήρυξης, επιλέξετε την ετικέτα (Tags) Αρ.Διακ.05-2013

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL