Διευκρινήσεις επί της αριθμ. 05/2013 Διακήρυξης Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.ΠΡΟΜ 2ο

Σε γενόμενη ερώτηση εταιρείας σχετικά με τη μορφή της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, διευκρινίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 3 εδάφιο (iv) του Π.Δ. υπ’ αριθμ. 118/07 “Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου”, για την παράταση ισχύος της εγγυητικής επιστολής, αρκεί έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας. Επίσης η εγγυητική επιστολή συμμετοχής που οφείλει να καταθέσει κάθε υποψήφιος για την συμμετοχή του στο διαγωνισμό, πρέπει να συμφωνεί με το αντίστοιχο Υπόδειγμα Α’ του Παραρτήματος ΙVτης αριθμ.05/2013 Διακήρυξης ΥΝΑ. Κάθε απόκλιση από το εν λόγω υπόδειγμα, καθώς και από την ανωτέρω νομοθετική διάταξη,  μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας.

 

(*)Για να προβάλετε το ιστορικό της εν λόγω διακήρυξης, επιλέξετε την ετικέτα (Tags) Αρ.Διακ.05-2013

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL