Διευκρινήσεις επί της αριθμ. 05/2013 Διακήρυξης Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.ΠΡΟΜ 2ο

ΕΡΩΤΗΣΗ: «Στην παράγραφο 2.1.8, σελ 10 του κειμένου Τεχνικών προδιαγραφών αναφέρεται ως πλαίσιο απαιτήσεων για την ευστάθεια του πλοίου η “ΥΑ αριθ. 1218.102/1/93” που αποδέχεται την απόφαση ΙΜΟ “Res Α 749(18) 14-11-1993”. 0 σωστός αριθμός της ως άνω απόφασης είναι : “ΥΑ αριθ. 1218.102/1/97”. Επίσης σημειώνουμε ότι υπάρχει νεώτερη απόφαση ΙΜΟ η “Res MSC 267(85) 2008” με την οποία υιοθετείται ο διεθνής κώδικας ευστάθειας σε άθικτη κατάσταση του 2008 και του οποίου η εφαρμογή ξεκίνησε από 1/7/2010. Παρακαλούμε διευκρινήστε το ορθό πλαίσιο».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: «Κατόπιν υποβολής ερωτήματος από ενδιαφερόμενη εταιρεία, αναδιατυπώνουμε τον όρο 2.1.8 του παραρτήματος VI της αρθμ.05/2013 Διακήρυξης ΥΝΑ, στο ορθό ως εξής: «Η ευστάθεια του πλοίου θα πληροί σε όλες τις καταστάσεις λειτουργίας τις απαιτήσεις της Υ.Α. αριθμ. 1218.102/1/97 “Αποδοχή της απόφασης ΙΜΟ Res.A 749 (18) /04-11-1993”, όπως ισχύει».

 

(*)Για να προβάλετε το ιστορικό της εν λόγω διακήρυξης, επιλέξετε την ετικέτα (Tags) Αρ.Διακ.05-2013

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL