Διευκρινήσεις επί της αριθμ. 05/2013 Διακήρυξης Υ.Ν.Α./Α.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙΠΡΟΜ 2ο

Κατόπιν υποβολής ερωτημάτων από ενδιαφερόμενη εταιρεία, παραθέτονται ακολούθως οι κάτωθι διευκρινήσεις:

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:
              α) Σε περίπτωση που η συμμετέχουσα εταιρεία είναι αλλοδαπή, και προμηθεύσει απευθείας το είδος στο ΑΛΣ, παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε εάν έχει εφαρμογή η επιβάρυνση της αλλοδαπής εταιρείας με φόρο εισοδήματος που αναλογεί σε 4% επί της προσφερόμενης τιμής, δεδομένου ότι δε διαθέτει εγχώριο ΑΦΜ και καταβάλλει όλους τους φόρους που της αναλογούν στο κράτος στο οποίο εδρεύει.
             β) Εάν η συμμετέχουσα αλλοδαπή εταιρεία έχει τη μορφή ανώνυμης εταιρείας με ονομαστικές μετοχές, και το καταστατικό της το επιτρέπει, παρακαλούμε να διευκρινίσετε εάν υπάρχει η δυνατότητα το Δ.Σ. (με σχετικόι πρακτικό) ή το σύνολο των νόμιμων εκπροσώπων (με εξουσιοδότηση) να ορίσουν ένα και μόνο άτομο π.χ. το Διευθύνοντα Σύμβουλο/Πρόεδρο, προκειμένου να υποβάλει όλες τις απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις.
            γ) Επίσης, παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε εάν η γλώσσα σύνταξης των Υπεύθυνων Δηλώσεων δύναται να είναι απευθείας η ελληνική σε περίπτωση που ο νόμιμος εκπρόσωπος της συμμετέχουσας αλλοδαπής εταιρείας υπογράψει τις σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις σύμφωνα με άρθρο 8 Ν.1599/1986 στην Ελλάδα και θεωρήσει την υπογραφή του ενώπιον αρμόδιας ελληνικής αρχής (π.χ. ΚΕΠ).
             δ) Επιβεβαιώστε ότι όλα τα απαιτούμενα σχέδια και μελέτες της παραγράφου 1.7.2 των Τεχνικών Προδιαγραφών που θα υποβληθούν με την προσφορά δύνανται να υποβληθούν στη αγγλική σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 1.7.5 των Τεχνικών Προδιαγραφών.
             ε) Ζητούμε επίσης να διευκρινίσετε τον τρόπο υποβολής των πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα εντός της προσφοράς, καθώς το Π.Δ. 60/2007 δεν καθορίζει ακριβή μέθοδο παράθεσης αντίστοιχων πληροφοριών. Συγκεκριμένα, παρακαλούμε να ορίσετε εάν επιθυμείτε την αναγραφή «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ» σε κάθε επίμαχη σελίδα της προσφοράς ή εάν προτιμάτε την επισύναψη στην προσφορά σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» που θα περιέχει όλα τα στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα με συνεχή αρίθμηση.
            στ) Ενημερώστε μας τι εννοείτε με τον όρο «αυξομείωση ποσοτήτων» της παρ. 1.8.1.11 του Παραρτήματος ΙΙ της διακήρυξης καθώς και με τη φράση «(…) διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό» της παρ. 3.3.1 του ίδιου παραρτήματος, εφόσον το αντικείμενο της προμήθειας είναι ένα αδιαίρετο ενιαίο σκάφος.
            ζ) Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε εάν η Υπηρεσία σας θα κάνει αποδεκτή εγγυητική επιστολή συμμετοχής χωρίς τη δήλωση «Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο δημόσιο και ΝΠΑΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών και την Τράπεζά μας», σε περίπτωση που η εγγυητική αυτή επιστολή έχει εκδοθεί σε τράπεζα του εξωτερικού η οποία δεν υπάγεται στην ελληνική νομοθεσία και άρα δε δύναται να συμπεριλάβει την ως άνω δήλωση στο κείμενο της εγγυητικής επιστολής.
            η) Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν η παράγραφος 13.4 του Παραρτήματος ΙΙ της διακήρυξης υπ’ αρ. 05/2013 τυγχάνει εφαρμογής για αλλοδαπές εταιρείες.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:
            α) Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η Υπηρεσία μας κατά την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής του υπό προμήθεια είδους, υποχρεούται να προβεί σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των υπό προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών και ειδικότερα σε ποσοστό 4% για αγαθά και σε ποσοστό 8% για την παροχή υπηρεσιών. Όπως διευκρινίζεται και στην σχετική διακήρυξη, σε περίπτωση προμήθειας από Έλληνα αντιπρόσωπο οίκο του εξωτερικού, το ποσοστό της ανωτέρω παρακράτησης φόρου εισοδήματος για τα ποσά της αμοιβής του ανέρχεται στο 15%. Πέρα των ανωτέρω, κατά το παραπάνω στάδιο θα ληφθούν υπόψη όλες οι ισχύουσες διατάξεις, έτσι ώστε εάν η προμηθεύτρια εταιρεία εδρεύει στην αλλοδαπή και εάν κατά το χρόνο έκδοσης του χρηματικού εντάλματος ισχύει στη χώρα της αντίστοιχη νομοθεσία βάσει των διατάξεων της οποίας φορολογείται κανονικά, προς αποφυγή διπλής φορολόγησης δεν θα ισχύσουν οι διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας.
             β) Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 περ. (γ) περ. (3) του π.δ. 118/2007, το απόσπασμα ποινικού μητρώου εκδίδεται για τους νομίμους εκπροσώπους των εταιρειών. Περαιτέρω, σκοπός του εν λόγω όρου της διακήρυξης είναι η εξακρίβωση της μη τέλεσης των αναφερόμενων αδικημάτων από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των συμμετεχουσών ανωνύμων εταιρειών, που συνιστά λόγω αποκλεισμού από τον διαγωνισμό βάσει του αρ. 43 του π.δ. 60/2007. Συνεπώς, επειδή η ποινική κατάσταση κάθε προσώπου είναι προσωπικό στοιχείο για το οποίο φερέγγυο να το διαβεβαιώσει είναι το ίδιο το πρόσωπο για τον εαυτό του, σε όλους τους διαγωνισμούς μας καθώς και σε διαγωνισμούς άλλων υπηρεσιών του Δημοσίου αναγράφεται ότι την υπεύθυνη δήλωση αυτή υποβάλλουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 1.6.2.α.vi) β) της διακήρυξης. Πέραν των προαναφερόμενων υπευθύνων δηλώσεων, για τις υπόλοιπες απαιτούμενες από τη διακήρυξη, δηλώσεις, εφ’ όσον το καταστατικό της συμμετέχουσας ανώνυμης με ονομαστικές μετοχές, εταιρείας το επιτρέπει δύναται να εξουσιοδοτηθεί αρμοδίως καθορισμένο άτομο προκειμένου να προβεί στην υπογραφή αυτών.    
             γ) Όπως ορίζεται στους όρους του Παραρτήματος ΙΙ της ανωτέρω (α) σχετικής, καθώς και από την κείμενη νομοθεσία, όπου απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση, νοείται για τους μεν ημεδαπούς Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τον Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή Υπεύθυνη Δήλωση του φυσικού προσώπου, για τους δε αλλοδαπούς κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας το οποίο θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση του στα Ελληνικά. Αποδεκτές γίνονται υπεύθυνες δηλώσεις στην ελληνική γλώσσα, είτε αυτές είναι εξ’ αρχής γραμμένες στην ελληνική, είτε είναι επίσημα μεταφρασμένες από οποιαδήποτε άλλη γλώσσα και νομίμως θεωρημένες.
             δ) Όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του Π.Δ. 118/2007 «Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη συμμετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην ελληνική Γλώσσα». Στην παρ. 1.7.5. του Παραρτήματος VI της ανωτέρω (α) σχετικής ορίζεται ότι δύναται σε ηλεκτρονική μορφή να υποβληθούν τα απαραίτητα σχέδια – μελέτες είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα.
             ε) Σύμφωνα με τους όρους της ανωτέρω (α) σχετικής διακήρυξης, σε  περίπτωση συνυποβολής από τον προμηθευτή µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» και να το γνωστοποιήσει γραπτώς στην αρµόδια Επιτροπή. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών, αρ. 38 π.δ. 60/2007.  Η παραπάνω ένδειξη πρέπει να υφίσταται σε κάθε έγγραφο που χαρακτηρίζεται ως εμπιστευτικό, στη περίπτωση δε που ένα έγγραφο αποτελείται από δύο και περισσότερες σελίδες η συγκεκριμένη αναγραφή θα πρέπει να πραγματοποιείται σε κάθε σελίδα.    
             στ) Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Π.Δ. 118/2007 «…Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με αιτιολογημένη γνωμοδότηση του, μπορεί να προτείνει: α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στη διακήρυξη …………………………». Ο όρος 3.1 του Παραρτήματος ΙΙ της ανωτέρω (α) σχετικής αφορά εκ των κείμενων διατάξεων όρο διακηρύξεων ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στο σώμα των διακηρύξεων και εφαρμόζεται κατά περίπτωση.
              ζ) Αναφορικά με τις εγγυητικές επιστολές που υποχρεούται κάθε συμμετέχουσα εταιρεία να προσκομίσει, υπενθυμίζουμε ότι στο κεφάλαιο 6 του Παραρτήματος ΙΙ, καθώς και στα σχετικά υποδείγματα του Παραρτήματος IV της ανωτέρω (α) σχετικής διακήρυξης ορίζεται η μορφή και το περιεχόμενό τους, απoκλίσεις δε από τα εν λόγω υποδείγματα, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας. Περαιτέρω σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007 οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό, τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων δε, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
             η) Τέλος, διευκρινίζουμε ότι τυγχάνει εφαρμογής η ελληνική και η κοινοτική νομοθεσία για όλες τις συμμετέχουσες εταιρείες, ημεδαπές και αλλοδαπές, πλην των περιπτώσεων εκείνων που για τις αλλοδαπές εταιρείες υπάρχει σε κάποια από τις εφαρμοζόμενες διατάξεις, εξαίρεση. Εν προκειμένω  και με δεδομένο ότι δεν υφίσταται εξαίρεση για τις αλλοδαπές εταιρείες, οι όροι 13.3 και 13.4 εφαρμόζονται κανονικά. 

(*)Για να προβάλετε το ιστορικό της εν λόγω διακήρυξης, επιλέξετε την ετικέτα (Tags) Αρ.Διακ.05-2013

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL