Διευκρινήσεις επί της αριθμ. 05/2013 Διακήρυξης Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.ΠΡΟΜ 2ο

Κατόπιν υποβολής ερωτήματος από ενδιαφερόμενη εταιρεία, παραθέτονται ακολούθως οι κάτωθι διευκρινήσεις:

ΕΡΩΤΗΜΑ: Αναφορικά με το Παράρτημα IV «Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών» και ειδικότερα στο Υπόδειγμα Β «Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης», θα παρακαλούσαμε όπως μας διευκρινίσετε τους λόγους και με ποιες διαδικασίες θα μπορούσε το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης να εκπέσει υπέρ του Δημοσίου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ: Σε απάντηση σχετικής επιστολής, σας γνωρίζουμε ότι οι λόγοι και οι διαδικασίες κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία και κυρίως στο π.δ. 118/2007. Ειδικότερα:

α) στο άρθρο 25 παρ. 8 του π.δ. 118/2007 ορίζεται ότι «Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής επιστρέφονται  μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους».

β) στο άρθρο 34 παρ. 2 και παρ. 5 του π.δ. 118/2007 ορίζονται οι όροι και η διαδικασία κήρυξης εκπτώτου του προμηθευτή και ως συνέπεια της έκπτωσης ορίζεται μεταξύ άλλων και η δυνατότητα κατάπτωσης της εγγυητικής καλής εκτέλεσης.

Συνεπώς, σε οποιαδήποτε περίπτωση παράβασης όρου της υπογραφείσας σύμβασης, εξαιτίας της οποίας γεννάται απαίτηση του Δημοσίου κατά του προμηθευτή, η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης μπορεί να καταπέσει ολικά ή μερικά, εφόσον κάτι τέτοιο ορίζεται στο νόμο ή τη σύμβαση.

 

(*)Για να προβάλετε το ιστορικό της εν λόγω διακήρυξης, επιλέξετε την ετικέτα (Tags) Αρ.Διακ.05-2013

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL