Απόφαση Διενέργειας Τακτικού Διαγωνισμού - Διακήρυξη 12/2013

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών του Κλάδου Οικονομικών και Υλικοτεχνικών Υποδομών του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσουμε επαναληπτικό δημόσιο, τακτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, διεθνούς συμμετοχής, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και με αντικείμενο την αναβάθμιση ΠΑΘ/Λ.Σ. 050, και ειδικότερα I) Κεφ.Α: Προμήθεια ανταλλακτικών Κ/Μ ΠΑΘ/ΛΣ 050 (Π/Υ 177.000,00€), Κεφ.Β: Προμήθεια ανταλλακτικών Η/Ζ ΠΑΘ/ΛΣ 050 (Π/Υ 17.000,00€), ΙΙ) Κεφ.Α: Εκτέλεση εργασιών επισκευής Κ/Μ ΠΑΘ/ΛΣ 050 (Π/Υ 80.000,00€), Κεφ.Β: Εκτέλεση εργασιών επισκευής Η/Ζ ΠΑΘ/ΛΣ 050 (Π/Υ 30.000,00€),ΙΙΙ) Εκτέλεση εργασιών αναβάθμισης ηλεκτρονικού συστήματος χειρισμού και παρακολούθησης συμπεριλαμβανομένου των απαιτούμενων υλικών) ΠΑΘ/ΛΣ 050 (Π/Υ 206.000,00€),. Η προμήθεια εντάσσεται στο «Ετήσιο Πρόγραμμα Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων 2012» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά ποσοστό 75% και από Εθνικούς Πόρους κατά 25%.

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η 04-09-2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στον 3ο όροφο, Γρ. 317 του ΥΝΑ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Δ/νση Προμηθειών του Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. στα τηλέφωνα 210–4064594, κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 12:00 έως 14:30.

Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν, δύνανται να παραλάβουν ηλεκτρονικά την εν λόγω διακήρυξη μέσω συνδέσμου που θα τους αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κατόπιν σχετικού αιτήματος που θα αποστέλλουν μέσω του ακόλουθου συνδέσμου Φόρμα αποστολής διακηρύξεων, επιλέγοντας τη σχετική διακήρυξη. Στο αίτημα θα πρέπει να αναφέρονται τα κύρια στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας καθώς και στοιχεία επικοινωνίας εκπροσώπου αυτής.

 

(*)Για να προβάλετε το ιστορικό της εν λόγω διακήρυξης, επιλέξετε την ετικέτα (Tags) Αρ.Διακ.12-2013

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL