Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού της υπ΄ αριθμ. 12/2013 Διακήρυξης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών του Κλάδου Οικονομικών και Υλικοτεχνικών Υποδομών του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανακοινώνεται η μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού της υπ’ αριθμ. 12/2013 Διακήρυξης Υ.Ν.Α./Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/Διεύθυνσης Προμηθειών για την υλοποίηση του έργου "Αναβάθμιση ΠΑΘ/Λ.Σ. 050, και ειδικότερα I) Κεφ.Α: Προμήθεια ανταλλακτικών Κ/Μ ΠΑΘ/ΛΣ 050 (Π/Υ 177.000,00€) Κεφ.Β: Προμήθεια ανταλλακτικών Η/Ζ ΠΑΘ/ΛΣ 050 (Π/Υ 17.000,00€) ΙΙ) Κεφ.Α: Εκτέλεση εργασιών επισκευής Κ/Μ ΠΑΘ/ΛΣ 050 (Π/Υ 80.000,00€)  Κεφ.Β: Εκτέλεση εργασιών επισκευής Η/Ζ ΠΑΘ/ΛΣ 050 (Π/Υ 30.000,00€) ΙΙΙ) Εκτέλεση εργασιών αναβάθμισης ηλεκτρονικού συστήματος χειρισμού και παρακολούθησης (συμπεριλαμβανομένου των απαιτούμενων υλικών) ΠΑΘ/ΛΣ 050 (Π/Υ 206.000,00€)", προϋπολογισμού 510.000,00 € (απαλλάσσεται Φ.Π.Α) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την 24η Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης σύμφωνα με την αριθ. Φακ.:352.3-447/2013(1640)/28-08-2013 Απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν, δύνανται να παραλάβουν ηλεκτρονικά την εν λόγω απόφαση μέσω συνδέσμου που θα τους αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κατόπιν σχετικού αιτήματος που θα αποστέλλουν μέσω του ακόλουθου συνδέσμου www.hcg.gr/formadiak, επιλέγοντας ως κατηγορία «Θέματα Προμηθειών». Στο αίτημα θα πρέπει να αναφέρονται τα κύρια στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας καθώς και στοιχεία επικοινωνίας εκπροσώπου αυτής.

 

(*)Για να προβάλετε το ιστορικό της εν λόγω διακήρυξης, επιλέξτε την ετικέτα (Tags) Αρ.Διακ.12-2013

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL