Διευκρινήσεις επί της Αριθ. 13/2013 Διακήρυξης ΥΝΑ/Α.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙΠΡΟΜ 2ο

Α. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 1.9.2 των Τεχνικών Προδιαγραφών, οι σταθμοί ξηράς ΑIS που θα προσφερθούν από τους υποψηφίους Αναδόχους θα πρέπει να χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση, σύμφωνα με τα πρότυπα κρυπτογράφησης Blowfish και AES. Ως εκ τούτου, δεν γίνεται αποδεκτός σταθμός ξηράς που χρησιμοποιεί/υποστηρίζει μόνο το ένα εκ των προαναφερθέντων προτύπων κρυπτογράφησης.
Β. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 1.9.2 των Τεχνικών Προδιαγραφών, για τους σταθμοί ξηράς AIS που θα προσφερθούν από τους υποψηφίους Αναδόχους θα πρέπει απαραιτήτως να πληρείται το πρότυπο NATO STANAG 4668 Ed. 2.
Γ. Σχετικά με την παράγραφο 2.1 των τεχνικών προδιαγραφών, διευκρινίζεται ότι οι οθόνες των σταθμών εργασίας θα πρέπει να έχουν ικανό μέγεθος, ώστε να απεικονίζουν ευκρινώς τις πληροφορίες που περιγράφονται στην ενότητα 2 των Τεχνικών Προδιαγραφών, όπως ηλεκτρονικούς χάρτες, αναλυτικές πληροφορίες στόχων, ημερομηνία, ώρα και τρέχουσα θέση του κέρσορα.

 

(*)Για να προβάλετε το ιστορικό της εν λόγω διακήρυξης, επιλέξετε την ετικέτα (Tags) Αρ.Διακ.13-2013

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL