Επισκευές - Συντηρήσεις σκαφών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

Η ελληνική πολιτεία έχει εμπιστευθεί την εκπλήρωση καθηκόντων, σε ιδιαίτερα ευαίσθητους τομείς, και κυρίως όσον αφορά την εξασφάλιση της δημόσιας τάξης, την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, την έρευνα και διάσωση και την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.).

Προς την εκπλήρωση του σκοπού αυτού, το Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. έχει θέσει ως προτεραιότητα την άμεση διαθεσιμότητα επιχειρησιακών μέσων (χερσαίων, πλωτών και εναέριων).

Ιδιαίτερη όμως βαρύτητα δίδεται και στη διατήρηση, σε μέγιστο κατά το δυνατό βαθμό, της ετοιμότητας των πλωτών επιχειρησιακών μέσων του Σώματος, τα οποία τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζουν αρκετά σοβαρά προβλήματα λειτουργίας (τόσο σε επίπεδο επισκευής, όσο και σε επίπεδο τακτικής συντήρησης) με αποτέλεσμα να περιέρχονται σε κατάσταση Εκτέλεσης Περιορισμένων Πλόων, Περιορισμένης Ικανότητας Χειρισμών ή ακόμη και Ακινησίας.

Η προσπάθεια αυτή, τους τελευταίους είκοσι ένα (21) μήνες είναι σημαντική. Συγκεκριμένα, στο χρονικό αυτό διάστημα έχουν επισκευαστεί - συντηρηθεί (μερικώς ή ολικώς) εκατόν πενήντα πέντε (155) σκάφη, πραγματοποιώντας πεντακόσιες τριάντα οχτώ (538) επισκευές – συντηρήσεις, ενώ σήμερα έχουν τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα εκατόν πενήντα δύο (152) σκάφη, εκ των οποίων τρία (03) Περιπολικά Ανοιχτής Θαλάσσης (ΠΑΘ) και τέσσερα (04) Abeking. Σε Περιορισμένης Επιχειρησιακής Ικανότητας (ΠΕΙ) είκοσι (20) σκάφη και σε Περιορισμένων Πλόων έξι (06) συνολικά σκάφη, όπως αναλυτικά παρουσιάζονται και στο παρακάτω επισυναπτόμενο αρχείο.

Το αποτέλεσμα αυτό, οφείλεται στην εκ μέρους του Σώματος επιτυχή αξιοποίηση, τόσο των διατιθέμενων ιδίων πόρων (Προϋπολογισμό Γενικής Γραμματείας Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας), όσο και εκ των χορηγιών ιδιωτικών φορέων, όπως αυτής της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών.

Σε κάθε περίπτωση και με βάση τη νέα δομή και θεσμική λειτουργία του Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ., παραμένει πρωταρχικός στόχος του ΥΠτΠ, η δια μέσου του Σώματος παροχή σύγχρονων Υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο και η αποτελεσματική κάλυψη εθνικών αναγκών σε ολόκληρο το χώρο ευθύνης του.

 


Wildcard SSL